Cliëntenraden

Tragel Zorg werkt voortdurend aan de verbetering van producten en diensten. Inbreng van anderen helpt ons te verbeteren. Om te kunnen aansluiten op de wensen en behoeften van de cliënten, denken, praten en beslissen we graag samen met hen. 

 

Dat doen we via huiskamergesprekken & werkoverleg, de Clustercliëntenraden, de Centrale Cliëntenraad en het Cliëntenplatform.

 

Huiskamergesprekken & werkoverleg

Onder leiding van een contactpersoon medezeggenschap, bespreken cliënten elke week in groepjes onderwerpen die voor hen belangrijk zijn met betrekking tot wonen en werken. Denk aan het opstellen van huisregels, taakverdeling en omgang met elkaar. Na afloop stelt die contactpersoon samen met de cliënten vast welke onderwerpen er op de agenda van de Clustercliëntenraden moeten komen.

 

Clustercliëntenraden

Elk cluster heeft zijn eigen raad, die gevormd wordt door vertegenwoordigers. De Clustercliëntenraad adviseert en bespreekt onderwerpen die voor cliënten en het cluster belangrijk zijn. Onderwerpen die aan bod komen: veiligheid, voeding, activiteitenbegroting en de jaarrekening. Daarnaast worden onderwerpen uit de huiskamergesprekken en werkoverleggen besproken. Een Clustercliëntenraad komt vier keer per jaar bijeen.

 

De Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad praat namens de cliënten en vertegenwoordigers mee over het beleid van Tragel Zorg. Vanuit elke Clustercliëntenraad neemt één vertegenwoordiger deel aan de besprekingen van de Centrale Cliëntenraad. De leden worden benoemd door de Raad van Bestuur. De Centrale Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het algemene beleid van de organisatie. Wij zijn verplicht om naar dat advies te luisteren.

 

Wat de exacte taken zijn en waarover advies gegeven moet worden, ligt vast in de ‘Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen’.

 

De Raad van Bestuur van Tragel Zorg vraagt advies over:

   

  • Verhuizen, verbouwen of nieuwbouw

 

  • Begroting en jaarrekeningen

 

  • Belangrijke veranderingen binnen de organisatie

 

  • Veranderingen in werkzaamheden

 

De Raad van Bestuur van Tragel Zorg vraagt zwaarwegend advies over:

 

  • Voedingsaangelegenheden

 

  • Kwaliteit van zorgverlening aan cliënten

 

  • Regeling inzake klachtenbehandeling cliënten

 

  • Vaststelling/ wijziging andere geldende regelingen t.a.v. cliënten

 

  

Daarnaast kunnen in de Centrale Cliëntenraad ook onderwerpen uit de clusterraden worden besproken. De Centrale Cliëntenraad komt 10x per jaar bijeen.

 

Cliëntenplatform

Het Cliëntenplatform wordt gevormd door 10 cliënten. Tragel Zorg werkt met 2 platforms. Eén platform voor cliënten uit woon- en dagbestedingslocaties regio Terneuzen-Axel-Oostburg en één voor de regio Hulst-Sint Jansteen – Clinge. Leden voor het platform worden geworven en aangesteld voor een periode van 3 jaar. Als er meer dan 10 kandidaten zijn, vinden er verkiezingen plaats.

 

Het Cliëntenplatform bespreekt, onder begeleiding van een onafhankelijke voorzitter, onderwerpen die te maken hebben het dagelijkse leven en welzijn van alle cliënten. Denk aan wonen, vrije tijd & activiteiten, werken en voeding. Agendapunten komen uit de huiskamergesprekken, de Clustercliëntenraden, de Centrale Cliëntenraad, van het management en vanuit de ideeënbussen op de locaties.

Het Cliëntenplatform mag mensen uit de organisatie uitnodigen om onderwerpen toe te lichten. Dat kan zijn om meer informatie te krijgen of voor advies.  

 

Elk platform komt zes keer per jaar bijeen. Daarnaast is er nog twee keer per jaar overleg met de divisiedirecteur.