Jaarverslag 2014

Jaarverslag Centrale Cliëntenraad Tragel Zorg 2014

 

 

Voorwoord 

De Centrale cliëntenraad en clustercliëntenraden zetten zich in voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Tragel Zorg. Dat doen ze door gevraagd en ongevraagd te adviseren aan respectievelijk de Raad van bestuur en de clustermanagers.

Uiteraard moet dat gebeuren binnen de wettelijke bevoegdheden die de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) voorschrijft en ook binnen de onderling gemaakte afspraken.

Daarnaast zien de cliëntenraden, als belangenbehartigers van de cliënten, voor zichzelf een signalerende rol richting Raad van Bestuur en clustermanagers. Zij doen dit door vanuit het cliëntenperspectief verbeterpunten aan te geven, maar ook door positieve ervaringen te benoemen.

Ook zien de cliëntenraden erop toe, dat de zorgvisie van Tragel Zorg in het belang van de cliënten wordt nageleefd.

 

De zorgvisie van Tragel Zorg is:

“In onze passie voor zorg stellen wij de vraag van de cliënt centraal. Ons uitgangspunt is dat de cliënt zelf, in iedere levensfase, aangeeft welke keuzes hij of zij belangrijk vindt en welke ambities er zijn. De cliënt bepaalt daarmee grotendeels zelf wat kwaliteit van leven is. Vraagformulering vindt plaats in de driehoek begeleider- cliënt en verwanten- behandelaar."

 

Deze visie komt volgens ons steeds meer onder druk te staan door de bezuinigingen die van rijkswege worden opgelegd. Er wordt fors bezuinigd op de AWBZ en dat betekent dat ook Tragel Zorg minder geld krijgt. Dat zien we o.a. aan het aantal uren dat in de ZZP’s staat. Elk jaar neemt dit af. Daardoor vermindert ook het aantal uren per dienst op de woningen en dagverblijven. Daarnaast is fors bezuinigd op de vergoeding voor vervoerskosten.

 

Het is onze ambitie om de nadelige gevolgen van die bezuinigingen te beperken.

Wij hebben hierover dan ook uitgebreide discussies in de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur en de clustermanagers. Soms komen wij niet tot dezelfde conclusies. Dat is ook niet erg. Als we maar naar elkaar blijven luisteren en elkaar blijven respecteren.

 

Willen wij al onze ambities kunnen realiseren dan zullen de cliëntenraden voldoende bemenst moeten zijn. Helaas is dat niet zo. Dat betekent dat er te veel werk gedaan moet worden door te weinig mensen. Dat betekent ook dat wij de kans lopen dat wij signalen vanuit Tragel Zorg niet of niet tijdig kunnen oppakken. Wij laten dan kansen liggen. Dat is slecht voor de medezeggenschap en uiteindelijk voor de cliënten.

 

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om deel te nemen aan de medezeggenschap, liefst door lid te worden van een clustercliëntenraad. Want vele leden zitten al lang in een clusterraad. Zij willen daarmee stoppen. En enkelen zullen dat ook aan het eind van het jaar doen.

Dat is een slechte ontwikkeling, juist nu de medezeggenschap goed op de rails staat.

 

 

T. Lantsheer

Voorzitter Centrale Cliëntenraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad (CCR)

 

Dhr. T. Lantsheer, voorzitter
Dhr. L. Allaerts, secretaris tot 01-07-2014
Dhr. H. van der Laan, secretariscluster (cluster S4)
Dhr. J. Collet, cluster A4

Dhr. J. Linden, cluster S3

Mw. L Rottier-de Kesel, cluster A1

Mw. M. van Damme-Wantenaar, ambtelijk secretaris              

 

Missie en visie van de Centrale Cliëntenraad (CCR) 

In onze missie staat dat wij ons willen inzetten voor de belangen van cliënten van Tragel Zorg. Dit willen we doen door advies te geven over zaken die voor cliënten van belang zijn. De CCR wil daarnaast zaken die niet goed lopen met de Raad van Bestuur bespreken. We zien erop toe dat Tragel Zorg altijd in het belang van de cliënten handelt.

 

In de visie geven we aan wat we willen bereiken. Het gaat hierbij vooral om ondergenoemde zaken: 

-        We willen dat iedere cliënt een dagbesteding heeft waarin hij of zij zich lekker voelt.

-        We willen dat Tragel Zorg over deskundig personeel beschikt. We verwachten hoge kwaliteit van de
         medewerkers van Tragel Zorg.

-        We willen dat medewerkers rekening houden met wat in het zorgplan is afgesproken.

 

Taken CCR 

De CCR van Tragel Zorg geeft advies aan de Raad van Bestuur over zaken als:

-        samenwerking of fusie;

-        gedeeltelijke opheffing of verhuizing;

-        de begroting en de jaarrekening;

-        het algemene beleid voor toelating en beëindiging van zorg aan cliënten.

 

Voor een aantal onderwerpen is (verzwaard) adviesrecht van toepassing. Dit betekent dat de Raad van Bestuur niet zomaar het advies naast zich neer kan leggen. Het gaat dan onder andere over:

-        de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne van cliënten;

-        de kwaliteit van zorg;

-        de klachtenregeling en het aanwijzen van leden van de klachtencommissie.

 

Waarover de CCR in 2013 heeft geadviseerd, vind je verderop in dit jaarverslag.

 

Overlegvormen 

De CCR kwam in 2014 4 maal bijeen voor een eigen vergadering. Hierin werden de adviesaanvragen besproken, maar ook diverse beleidszaken.


In 2014 vond één maal overleg plaats met de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT).
Tijdens dit overleg kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
- ontwikkelingen omtrent CBT en AVG, stand van zaken Hoevedreef, stand van zaken begroting, inclusief financiering m.b.t. de nieuwe wetgeving.

In 2014 vergaderde de CCR zesmaal met de Raad van Bestuur. Met de Raad van Bestuur werden adviesaanvragen en diverse beleidsonderwerpen besproken (zie verderop in dit verslag)

 

De CCR stelt het zeer op prijs dat medewerkers van Tragel Zorg steeds bereid zijn om tijdens overlegvergaderingen, nadere informatie over bepaalde onderwerpen te verstrekken.

 

Met de Ondernemingsraad heeft tweemaal overleg plaatsgevonden en werden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

-        bezuinigingen

-        personele gevolgen naar aanleiding van invoering cliëntprofiel

-        MJBP

-        vrijwilligers/mantelzorgers

-        Nachtdienst

-        Begroting 2015

-        nieuwe organisatiestructuur

 

 

Waar vindt u informatie over de Centrale Cliëntenraad?

 

Behalve dit jaarverslag kunt u ook de samenvattingen lezen van de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad. U vindt deze informatie op: www.tragelzorg.nl

Vervolgens gaat u naar:  → cliënten & cliëntvertegenwoordigers → centrale cliëntenraad.

 

Hoe bereikt u de Centrale Cliëntenraad

 

Vragen aan de Centrale Cliëntenraad kunt u stellen via e-mail: clientenraad@tragelzorg.nl

 

 

Jaarverslag 2014 

 

 

HKZ-certificering Tragel Zorg

Ten behoeve van de HKZ-certificering van Tragel Zorg vond een audit plaats met leden van de CCR. Onderwerp medezeggenschap. Gesproken is voornamelijk over de wijze waarop medezeggenschap voor cliënten vorm gegeven wordt. De CCR is ongerust onder andere over de lage scores met betrekking tot het aantal verouderde documenten en het aantal zorgplannen dat nog steeds niet goed gevolgd wordt.

Verzwaard advies aangifterichtlijn bij agressie en geweldsdelicten
De door de CCR geplaatste bemerkingen, zijn naar tevredenheid van de CCR opgenomen in de nieuwe versie van de aangifterichtlijnen. Op basis van de ontvangen documenten, verleent de CCR positief advies.  Dit onder voorbehoud dat ook het clustercliëntenraadslid met dit aandachtsgebied hiermee instemt.  

Samenvatting klachten cliënten 2011 en 2012
De CCR concludeert dat gebrek aan duidelijke communicatie en het niet uitvoeren van afspraken in het zorgplan de meest voorkomende klachten zijn. De CCR is van mening dat wanneer het zorgplan niet conform afspraak uitgevoerd wordt, men dit proactief met cliëntvertegenwoordigers dient te communiceren.

Klachtencommissie cliënten
Het bestaan van de klachtencommissie en hoe deze te bereiken is moet beter bekend worden gemaakt bij de achterban. De klacht wordt vanuit een neutraal / objectief standpunt bezien, met begrip voor emoties. De klachtencommissie streeft naar een correcte en snelle afhandeling van de klachten.

Aanbevelingen evaluatie medezeggenschap
Veel van de verbeterpunten uit deze evaluatie waren door de CCR al opgepakt. Nader onderzoek wordt gedaan hoe de cliëntvertegenwoordigers beter geïnformeerd kunnen worden over de wijze waarop medezeggenschap cliënten binnen Tragel Zorg vormgegeven wordt.

Clustercliëntenraden betrekken bij beleidsonderwerpen
Inmiddels zijn enkele namen doorgegeven van clustercliëntenraadsleden die mee willen denken bij diverse aandachtsgebieden.

Jaarverslag centrale cliëntenraad Tragel Zorg 2013
Dit jaarverslag is op het website deel van de CCR bij Tragel Zorg, geplaatst.

Meerjarenbeleidsplan (MJBP)
De RVB betrekt de CCR bij de invulling van de hoofdlijnen en visie van het MJBP. De cliëntprofielen zijn verder uitgewerkt in het MJBP. Tijdens de consultatierondes in week 15 en 16 hebben onder meer de CCR-leden en clustercliëntenraadsleden hun inbreng kunnen geven op het MJBP. De aanbevelingen die hieruit naar voren kwamen zijn - voor zover mogelijk - meegenomen in de uitwerking van het definitieve MJBP.
Adviesaanvraag Meerjarenbeleidsplan (MJBP): Doordat meer een beroep gedaan gaat worden op mantelzorgers en vrijwilligers verwacht de CCR verdere ongelijkheid in de zorgverlening aan de cliënt: niet alle cliënten beschikken over een gelijk inzetbare hoeveelheid aan uren van mantelzorgers/vrijwilligers. De CCR is bezorgd over de uitbreiding van de specialistische functies. Tragel Zorg dient eerst te beschikken over voldoende deskundige medewerkers. M.b.t. de cliëntprofielen is de CCR van mening dat de overgang van een cliënt naar een ander cliëntprofiel, en daarmee een andere groep, geleidelijk dient te verlopen. De vijf werkeenheden die voortvloeien uit de drie cliëntprofielen zijn een logische keuze volgens de CCR. De CCR ziet graag een goede onderbouwing voor sluiting van verlieslijdende locaties en duidelijkheid over alternatieven. Voor zorgpersoneel is een afvloeiingsregeling opgenomen. De CCR meent dat ook onderzocht moet worden of dit mogelijk is voor personeel in de bedrijfsondersteuning. Bij Tragel Zorg zijn veel reacties binnengekomen over het mantelzorgers- en vrijwilligersbeleid. De RvB roept mantelzorgers/vrijwilligers op naar vermogen mee te werken aan een goed leven voor de cliënten. Van de definitieve versie wordt een publieksversie samengesteld o.m. voor alle cliëntvertegenwoordigers.

Verzwaard advies Visie op vrije tijd
De CCR is van mening dat vrijetijdsbesteding een verantwoordelijkheid van Tragel Zorg is: niet alle cliënten kunnen hun vrijetijdsbesteding zelf vormgeven. Hulp daarbij is dan een vereiste. De RvB en de CCR delen de mening dat een zinvolle vrijetijdsbesteding voor alle cliënten van belang is. De CCR is van mening dat voor cliënten die niet aan bepaalde activiteiten willen deelnemen,  een andere oplossing gevonden moet worden. Het is niet altijd verantwoord of mogelijk enkel vrijwilligers of mantelzorgers in te zetten. Met elkaar moeten oplossingen gezocht worden en geëvalueerd worden.

Kosten eigen bijdrage cliënten
De CCR ontving vanuit zijn achterban verschillende signalen dat van cliënten een hoge eigen bijdrage gevraagd wordt voor de extra activiteiten vanuit het Tragel Plus Pakket. Hierbij ontbreekt veelal tijdige informatie aan de cliëntvertegenwoordiger over de hoogte van de eigen bijdrage. Zowel de CCR als de RvB is van mening dat voorafgaand aan een activiteit de hoogte van de eigen bijdrage duidelijk gecommuniceerd moet worden.

Evaluatie / nieuw voedingsbeleid
De CCR is verzocht zitting te nemen in de voedingscommissie. De CCR-leden en clustercliëntenraadsleden met aandachtsgebied Voeding, kunnen zitting nemen in de evaluatiecommissie voeding van Tragel Zorg.       

Secretaris van de CCR
M.i.v. 01 juli 2014 heeft dhr. Allaerts zijn lidmaatschap van de CCR beëindigd. Dhr. van der Laan is per 01-07-2014 aangesteld. Functies vice voorzitter en secretaris.

Cliënttevredenheidsonderzoek Werk & Activering
De CCR signaleert dat op diverse locaties het werkklimaat (te warm/te koud) op de werkplekken te wensen overlaat. De CCR besluit de bij dit onderzoek betrokken clustercliëntenraden te verzoeken de op hen van toepassing zijnde rapportage te bespreken met de clustermanager. Niet ieder cluster is in de CCR vertegenwoordigd. Aan de hand van de Kwaliteit-verbeter-Kaart worden de zwakke punten binnen TZ aangepakt.

Rapportage Lloyds februari 2014
De CCR besluit deze rapportage te zenden naar de clustercliëntenraden met het verzoek het eigen clusteronderdeel met de clustermanager te bespreken in hun gezamenlijk overleg.

Jaarverslag Kwaliteit en Veiligheid 2013
Hieruit blijkt onder meer dat de inhoud en uitvoering van het zorgplan binnen veel clusters als zwak ervaren wordt. Enkele onderdelen van het kwaliteitskader scoren licht onder het landelijk gemiddelde. Het betreft onder meer de toepassing van vrijheid beperkende maatregelen en het vermoeden van seksueel misbruik. Hierop heeft Tragel Zorg maatregelen genomen.  

Jaarverslag Incidentmeldingen 2013

Door een nieuw en beter meldings- en registratiesysteem wordt er meer gemeld. Uit dit jaarverslag blijkt onder meer dat er veel medicatiefouten gemeld worden. Dit jaarverslag is naar de clustercliëntenraden gezonden ter bespreking met de manager.
 

Kaderbrief.

N.a.v. de kaderbrief merkt de CCR op dat mantelzorgers en vrijwilligers binnen Tragel Zorg locaties nooit kerntaken t.b.v. de cliënten kunnen / mogen uitvoeren. De RvB is het hiermee eens. De CCR spreekt zijn bezorgdheid uit over o.a. de voorgenomen onttrekking van financiële middelen uit de Wlz.  De CCR is het niet eens met het voornemen om elk jaar een positief resultaat te ramen van 1%. De  RvB heeft medegedeeld dat Tragel Zorg bij financiering, rekening dient te houden met eisen van de banken. M.b.t. de inkoop voor de Jeugd wet heeft de CCR graag inzicht in de tarieven van de inkoop door de 3 gemeenten en informatie over de effecten van de WMO en de Jeugd wet.

Besturings- en organisatieontwikkeling Tragel Zorg.

M.b.t. de evaluatie van de pilot zelfstandige teams verneemt de CCR dat Tragel Zorg kiest voor het model waar de 1-ste begeleider een coördinerende en faciliterende rol heeft, maar daarnaast ook zorgtaken blijft verrichten. De 1-ste begeleider is ook het aanspreekpunt voor de cliëntvertegenwoordigers. Tragel Zorg overweegt een aparte organisatorische eenheid voor werk toe te voegen. De CCR geeft aan dat ook hierbij de cliënt centraal dient te staan. Werk enkel indien de cliënt, dat aankan.Digitale hulpmiddelen.

Vanuit zijn achterban vernam de CCR dat Tragel Zorg hoge bijdragen vraagt van cliënt en cliëntvertegenwoordiger (voor een beveiligde omgeving) om d.m.v. een iPad te kunnen beeldbellen.  De CCR meent dat voor enkel beeldbellen, net als bij telefoneren, géén beveiligde omgeving nodig is. Tragel Zorg werkt aan een goedkopere manier voor internetgebruik via een beveiligde omgeving.

Voorstel Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Werk

De CCR kan zich vinden in een bundeling van krachten in één organisatorische eenheid om als Tragel Zorg sterker te staan richting bedrijven en gemeenten. Aansturing van de RVE Werk door één manager is hiervan een logisch gevolg. De benoemingen van de RVE’s werden in 2014 on hold gezet. Leidraad bleven de cliëntprofielen. De CCR heeft aangegeven dat indien de overgang naar RVE’s doorgezet wordt, de clustercliëntenraden op een correcte wijze om advies gevraagd dient te worden. Bij verschillende clusters is dit alsnog niet correct verlopen. Vooralsnog blijven de clustermanagers het aanspreekpunt voor de clustercliëntenraden.

Implementatie- en inrichtingsplan Centrale nachtdienst Clinge

Tragel Zorg probeert het aantal medewerkers in de nachtdienst terug te brengen van 4 naar 3. De consequenties hiervan voor de cliënten worden niet vermeld. Ook wordt niet aangegeven of deze wijzigingen ondersteund worden door uitbreiding van de technische voorzieningen. Daarnaast vraagt de CCR zich af of de medewerkers van Careflex voldoende ingewerkt worden. De CCR vreest voor de veiligheid van de cliënten tijdens de nacht. De RvB is schriftelijk van bovenstaande op de hoogte gesteld.

Stand van zaken Centrum Bijzondere Tandheelkunde.

Ziekenhuis ZorgSaam is per 30-09-2014 gestopt met de ondersteuning van het CBT: de OK ruimte kan niet langer gebruikt worden. Cliënten worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen. De CCR acht dit onwenselijk. De CCR van ZorgSaam is geïnformeerd over deze problematiek. Dit heeft helaas geen ander resultaat opgeleverd. TZ heeft de mogelijke alternatieven in Goes en Vlissingen onderzocht. Na het vertrek van de AVG hebben alle cliënten een huisarts als hoofdbehandelaar.


Verzwaard advies project informele zorg

De CCR besluit positief advies uit te brengen onder de hiernavolgende voorwaarden.

De doelstelling van TZ m.b.t. de informele zorgverlening wordt gewijzigd in: Tragel Zorg levert altijd de basiszorg aan de cliënten. Vrijwilligers en mantelzorgers leveren zo mogelijk een structurele bijdrage aan de extraatjes van de zorg (niet zijnde basiszorg) en ondersteuning van de cliënt en zijn nauw verbonden aan Tragel Zorg.

Plan van aanpak project informele zorg

Bij het ontwikkelen van beleid informele zorg zijn de opmerkingen en tips die tijdens de contactdag (Samen sterk) naar voren kwamen, meegenomen. De projectdoelstelling van TZ is onder meer: in 2017 leveren de vrijwilligers en mantelzorgers een structurele bijdrage aan de zorg en ondersteuning van de cliënt. Een structurele bijdrage impliceert echter dat vrijwilligers en mantelzorgers ingeroosterd/verplicht worden bij te dragen aan de zorg en ondersteuning van de cliënt. De CCR is van mening dat dit niet zo kan zijn.  

Contactdag

Op 01 november dienen alle gemeenten de overgang van de AWBZ naar de WMO op orde te hebben. Er is nog veel onduidelijk over hoe de gemeenten de WMO gaan inrichten. Dit was dan ook de reden om de contactdag te verzetten naar zaterdag 07 maart 2015. Er wordt naar gestreefd meer jongeren hierbij te betrekken.

  

Vertrek Jan Stelwagen/werving nieuwe bestuurder

In onderling overleg is besloten, dat dhr. Stelwagen zijn functie bij Tragel Zorg per 01-11 2014 heeft neergelegd. Dhr. J. van den Bosch is bereid gevonden als interim bestuurder aan te treden. Cliëntvertegenwoordigers zijn op verzoek van de CCR over deze zaken geïnformeerd. Ten aanzien van de nieuwe bestuurder: van hem / haar wordt verwacht zich ook op de werkvloer te laten zien. Communicatief is en een groot inlevingsvermogen heeft. Goed op de hoogte is van de participatiewetgeving, vrijwilligers kan organiseren en een blik naar buiten heeft.

 

Hoevedreef

De IGZ is bezorgd over de kwaliteit en veiligheid van de zorg zoals die door TZ verleend wordt. TZ heeft tot 01 juli 2015 (deadline) de tijd om orde op zaken te stellen. De IGZ kan elk moment een onaangekondigd bezoek brengen aan TZ.

Het plan van aanpak opdrachtformulering Hoevedreef. De CCR deelt mee dat het wenselijk is dat de inkomsten en uitgaven hier in evenwicht zijn. Men verneemt hierop dat de zorg op de Hoevedreef goed in te richten is. Echter een locatie met 6 cliënten is te klein. De RvB verwacht dat TZ in staat is cliënten met gedragsproblemen goed te bedienen. Ook cliënten van buiten de regio kunnen opgenomen worden. TZ zet in op het borgen van de kwaliteit en het goed laten verlopen van de zorgverlening. Er wordt een stuurgroep samengesteld om de processen t.b.v. de Hoevedreef goed aan te sturen.

 

Adviesaanvraag Begroting 2015

De CCR-leden hebben een beeld bij wat er speelt en de keuzes die gemaakt zijn. De begroting oogt evenwichtig. De CCR heeft positief geadviseerd over de begroting TZ 2015. Hierbij wordt wel een kanttekening geplaatst dat er op termijn een sluitende begroting binnen de RVE gedrag en ontwikkeling dient te komen. Daar is nu een te kort van 400.000. Dit blijft een punt van zorg en aandacht voor de CCR.

 ;

Verzwaarde adviesaanvraag Tragel Plus Pakket 2015

De CCR houdt advies nog aan en bespreekt dit in de overlegvergaderingen met de RvB. De indexering van de tarieven met 4% is voor de CCR niet acceptabel. De CCR refereert hierbij ook aan het vorig jaar verstrekte rekenvoorbeeld, van inkomsten en uitgaven van een cliënt met een uitkering. Uit dit TPP blijkt dat geen rekening gehouden is met het rekenvoorbeeld. Door de hoge bijdragen van de cliënt verwacht de CCR dat steeds minder gebruik gemaakt wordt van het TPP.
 

Verzwaarde adviesaanvraag Tragel Zorg PGB menukaart 2015

Ook hier is een verhoging van 4% doorgevoerd. PGB gebruikers hebben echter meer keuzevrijheid in de besteding van hun inkomen. De CCR adviseert positief over deze wijziging in de PGB menukaart.