Jaarverslag 2012

Jaarverslag Centrale Cliëntenraad Tragel Zorg 2012

 

 

Voorwoord

 

Medezeggenschap in de zorg is het beïnvloeden van de manier waarop zorg gegeven wordt. De collectieve medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet schrijft voor dat elke zorginstelling een cliëntenraad moet hebben. In de Wet is vastgelegd welke bevoegdheden de cliëntenraad heeft. Maar in de Wet staat ook wat de Raad van Bestuur moet doen om de medezeggenschap mogelijk te maken.

De cliëntenraad kan over een aantal in de Wet genoemde onderwerpen advies uitbrengen. Over sommige onderwerpen is er zelfs verzwaard adviesrecht. Dit betekent dat de Raad van Bestuur niet zomaar kan afwijken van het advies van de cliëntenraad. Wanneer de Raad van Bestuur niet akkoord gaat met het advies, is in de wet geregeld hoe dan gehandeld moet worden.

De collectieve medezeggenschap bij Tragel Zorg vindt plaats in de clusterraden en in de centrale cliëntenraad. Elke cliëntenraad kijkt enkel naar wat goed is voor de cliënten. De clusterraad doet dit op het niveau van het cluster. De centrale cliëntenraad gaat over zaken die gelden voor heel Tragel Zorg. Het is dan ook erg belangrijk dat de clusterraden en de centrale cliëntenraad goed van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. We proberen daarom dat elke clusterraad een vertegenwoordiger heeft in de centrale cliëntenraad. Op deze wijze kunnen we zeker zijn van een goede onderlinge informatie en afstemming.

Helaas zijn er momenteel een aantal clusters niet meer vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad. Dit komt de medezeggenschap niet ten goede. Het is daarom van groot belang dat er voldoende cliëntvertegenwoordigers zich beschikbaar willen stellen om lid te worden van een clusterraad. Pas als er voldoende leden in de clusterraden zijn, kan ook de centrale cliëntenraad goed werken.

Dit is een tijd waarin vele door de overheid opgelegde bezuinigingen op ons afkomen. Daarom is het juist nu heel belangrijk dat er een voltallige centrale cliëntenraad is. Want door deze bezuinigingen zal Tragel Zorg keuzes moeten maken. Hierdoor dreigen er besluiten genomen te worden die niet altijd goed zijn voor de cliënten. Wij willen als cliëntenraad deze keuzes blijven beïnvloeden, in het belang van de cliënten.

 

T. Lantsheer

Voorzitter Centrale Cliëntenraad

 

 
Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad (CCR)

 

Dhr. T. Lantsheer, voorzitter

Dhr. L. Allaerts, secretaris, cluster A2                                                

Mw. M. Paridaen, penningmeester, cluster A5  

Dhr. R. Bickel, cluster A2

Mw. L.Coenen-van Broeck, cluster A3

Dhr. J. Collet, cluster A4

Dhr. J. Linden, cluster S3

Mw. L Rottier-de Kesel, cluster A1 (m.i.v. september 2012)

Mw. E. Sijs-Berkhout, cluster S4 (tot januari 2013)

Dhr. E. van Waes cluster S2

Dhr. A. Willaert, cluster S1 (tot november 2012)

Mw. J. Ernest, ambtelijk secretaris tot half februari 2012

Mw. M. van Damme, ambtelijk secretaris vanaf half februari 2012                   

 

 

 1. Missie en visie van de Centrale Cliëntenraad (CCR)

 

In 2011 heeft de CCR een missie vastgesteld. Deze geeft aan welke rol de CCR wil vervullen bij Tragel Zorg. In onze missie staat dat wij ons willen inzetten voor de belangen van cliënten van Tragel Zorg. Dit willen we doen door advies te geven over zaken die voor cliënten van belang zijn. De CCR wil daarnaast zaken die niet goed lopen met de Raad van Bestuur bespreken. We zien erop toe dat Tragel Zorg altijd in het belang van de cliënten handelt.

 

In de visie geven we aan wat we willen bereiken. Het gaat hierbij om vooral drie zaken:

 

 •  We willen dat iedere cliënt een dagbesteding heeft waarin hij of zij zich lekker voelt.
 •  We willen dat Tragel Zorg over deskundig personeel beschikt. We verwachten hoge kwaliteit van de medewerkers van Tragel Zorg.
 •  We willen dat medewerkers rekening houden met wat in het zorgplan is afgesproken.

 

 

 1. Taken CCR

 

De CCR van Tragel Zorg geeft advies aan de Raad van Bestuur over zaken als:

 • - samenwerking of fusie;
 • - gedeeltelijke opheffing of verhuizing;
 • - de begroting en de jaarrekening;
 • - het algemene beleid voor toelating en beëindiging van zorg aan cliënten.

 

Voor een aantal onderwerpen is (verzwaard) adviesrecht van toepassing. Dit betekent dat de Raad van Bestuur niet zomaar het advies naast zich neer kan leggen. Het gaat dan onder andere over:

 • - de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne van cliënten;
 • - de kwaliteit van zorg;
 • - de klachtenregeling en het aanwijzen van leden van de klachtencommissie.

 

Waarover de CCR in 2012 heeft geadviseerd, vind je verderop in dit jaarverslag.

 

 

•4.      Overlegvormen

 

De CCR kwam in 2012 zesmaal bijeen voor een eigen vergadering. Hierin werden de adviesaanvragen besproken, maar ook diverse beleidszaken, zoals:

 • - het vrijwilligershandboek,
 • - participatie cliëntvertegenwoordiger,
 • - proces Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG),
 • - prijsopslagen Zorgkantoor 2012
 • - het cliëntervaringsonderzoek extramurale zorg,

 

In 2012 vond éénmaal overleg plaats met leden van de Raad van Toezicht (RvT). Besproken werden onder meer:

 • - het Plan van aanpak voeding. Hierbij werd door mw. Dekkers de stand van zaken toegelicht.
 • - De adviesaanvraag Begroting 2013;
 • - de Tragelagenda 2013.

 

In 2012 vergaderde de CCR zesmaal met de Raad van Bestuur. Een extra bijeenkomst werd ingelast om te spreken over de door de politiek opgelegde bezuinigingen voor 2013. Met de Raad van Bestuur werden adviesaanvragen en diverse beleidsonderwerpen besproken, zoals:

 • - het plaatsingsbeleid;
 • - extreme zorgtoeslag;
 • - de forensische zorg werden toegelicht door mw. Jansen.
 • - een samenvatting van de klachten cliënten 2011.
 • - de kaderbrief.
 • - Dhr. Hawinkels presenteerde de evaluatie over de voedingsenquête.

 

De CCR stelt het zeer op prijs dat medewerkers van Tragel Zorg steeds bereid zijn om tijdens overlegvergaderingen, nadere informatie over bepaalde onderwerpen te verstrekken.

 

Met de Ondernemingsraad heeft tweemaal overleg plaatsgevonden en werden de volgende onderwerpen besproken:

 • - maatregelen m.b.t. de bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden;
 • - het formatieplaatsenplan;
 • - bezuinigingen op het (sociaal) vervoer;
 • - verschraling van de schoonmaak op de locaties;
 • - het mogelijk wegvallen van de slaapdiensten;
 • - de planning van de werkroosters van de medewerkers;
 • - de uitslag van het medewerkerstevredenheidsonderzoek;
 • - mogelijke oorzaken van de budgettaire overschrijding van de kosten van voeding;
 • - beter inzicht in de kosten van therapeutisch mee-eten door begeleider;
 • - minder aanbod van beweging, vooral voor cliënten zonder deze indicatie.

 

 

•5.      Behandelde adviesaanvragen.

 

Wijziging clusterindeling per 01 januari 2012

 

De CCR heeft informatie opgevraagd en ontvangen over:

 • - de rol en invulling van de functie van assistent clustermanager;
 • - de verantwoordelijken voor vrije tijd en vrijwilligers;
 • - Begeleiding thuis;
 • - Werk & activering.

De antwoorden van de Raad van Bestuur zijn in overeenstemming met het organogram van de clusterindeling per 01-04-2012. Hierop adviseert de CCR positief. Echter m.b.t. de wijzigingen aangaande Sterredreef 38 en Kapelledreef 15 geeft de CCR geen advies. Het recht hiervoor ligt bij de desbetreffende clustercliëntenraden.

 

Van zorgvraag naar zorgaanbod

 

De CCR heeft de adviesaanvraag over het plaatsen van cliënten besproken. De CCR vraagt de Raad van Bestuur om zo spoedig mogelijk aan te geven hoe lang de 'tijdelijke plaatsing' gaat duren. De CCR vindt het ook van belang dat cliëntvertegenwoordigers snel op de hoogte worden gebracht wanneer de leiding op een locatie een weekendsluiting overweegt.

De Raad van Bestuur zegt toe met deze twee onderwerpen rekening te zullen houden.

De CCR geeft een positief advies. De voorgestelde wijzigingen zijn namelijk een verbetering van de vroegere situatie.

 

Begroting 2013

 

De CCR heeft van de Raad van Bestuur een toelichting ontvangen op de begroting voor 2013. Hierin wordt toegelicht wat belangrijke punten zijn bij het opstellen van de begroting. Ook het plan over de inzet van personeel heeft de CCR ontvangen en besproken. De CCR stelt de gevolgde werkwijze zeer op prijs. De bespreking heeft ertoe geleid dat de slaapdiensten voorlopig niet worden afgeschaft. De CCR geeft een positief advies over de begroting 2013.

 

Organisatie Clientvakanties 2012

 

Tragel Zorg heeft een nieuwe werkwijze opgesteld m.b.t. de cliëntvakanties. In deze nieuwe opzet moeten medewerkers hun kostbare tijd minder besteden aan het zoeken en regelen van vakanties voor cliënten. Ook de gunstiger voorwaarden spreekt de CCR zeer aan.

 

Sociaal vervoer

 

Het eigen wagenpark van Tragel Zorg wordt afgebouwd voor het vervoer van cliënten. Het organiseren van het vervoer wordt uitbesteed aan een externe partij. De kosten van dit laatste zijn voor rekening van de cliënt.

De CCR vindt dat cliënten gebruik moeten kunnen blijven maken van activiteiten als bioscoopbezoek of een uitstapje naar bijvoorbeeld het strand. Het wordt nu moeilijker om dit nog voor elkaar te krijgen. Deze wijzigingen betekenen dat cliënten minder mogelijkheden hebben. Ook draaien zij op voor een toename van de kosten.

De CCR vraagt aan de Raad van Bestuur aandacht voor deze punten. De Raad van Bestuur heeft toegezegd hiermee rekening te zullen houden. Daarom heeft de CCR toch een positief advies afgegeven.

 

Wijziging klachtenregeling cliënten.

 

De CCR ontving het verzoek om advies uit te brengen over een wijziging in de klachtenregeling. De belangrijkste wijziging houdt in dat de onafhankelijkheid van de klachtencommissie versterkt wordt.

De CCR komt tot de conclusie dat de voorgestelde wijzigingen een verbetering zijn van de bestaande klachtenregeling en adviseert positief.

 

Adviesprocedure bij pilots

 

Regelmatig start de Raad van Bestuur een proefproject, "pilot" genoemd. De CCR geeft aan de Raad van Bestuur het advies om voor de start van de pilot met de CCR goede afspraken te maken. Deze afspraken gaan over: de opzet van de pilot, hoe lang deze duurt, de wijze waarop evaluatie plaatsvindt en hoe de Raad van Bestuur wil besluiten om de pilot voor heel Tragel Zorg in te voeren.

De door de CCR geschetste problematiek herkent de Raad van Bestuur. Maar, omdat elke pilot weer anders is, zullen elke keer weer andere afspraken moeten worden gemaakt. Wel neemt de Raad van Bestuur het advies over om aandacht te hebben voor mogelijke advisering in het kader van de wet (WMCZ). Ook het tijdig verstrekken van informatie is vanzelfsprekend.

 

Administratiegelden/pinpas

 

Eén zo'n pilot betrof de invoering van een pinpas voor alle cliënten.

Tragel Zorg wil de administratieve rompslomp van kleine uitgaven door cliënten verminderen. Ook wil Tragel zorg de hoeveelheid contact geld op de locatie verminderen. Wanneer cliënten een eigen pinpas hebben, moeten zij minder betalingen met geld doen. De CCR vindt dit een goed idee. Het staat cliëntvertegenwoordigers vrij om al dan niet gebruik te maken van een pinpas en/of betaalrekening.

De CCR adviseert positief over de wijze waarop Tragel Zorg de administratiegelden wil stroomlijnen.

 

 

•6.      Activiteiten van de CCR t.b.v. de achterban

 

Contactdag.

 

Op zaterdag 10 november 2012 werd op locatie De Sterre in Clinge de jaarlijkse contactdag gehouden. Het thema van deze dag was "de dagbesteding bij Tragel Zorg".

De waarde van een contactdag is dat cliëntvertegenwoordigers elkaar ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Want hoe verschillend ook mensen met een verstandelijke beperking zijn, ze hebben allemaal zorg en ondersteuning nodig.

De deelnemers werden verwelkomd in 't Palet met een kopje koffie of thee met een plakje cake. Na het welkomstwoord door de voorzitter van de CCR werden de aanwezigen geïnformeerd over de visie van Tragel Zorg op dagbesteding en de verschillende producten die op diverse dagbestedingslocaties worden gemaakt. De dagbesteding op 't Labyrint werd extra uitgelicht. Hier gaat het om zeer kwetsbare mensen met een grote zorgvraag

Hierna werden in 4 groepjes de Kinderboerderij, de Babbelaar, de Belevingstuin en 't Labyrint bezocht. Telkens werd uitleg gegeven over de activiteiten die daar plaatsvonden. In de Babbelaar waren een aantal producten te zien die cliënten op de verschillende locaties maken. Ook kon samen met cliënten een schilderij gemaakt worden.

Tot slot genoot ieder van een smakelijke warme lunch van Fresh Food en was er volop gelegenheid om in een gezellige ambiance oude contacten aan te halen en nieuwe aan te gaan.

Kortom het was een geslaagde ochtend die ruimschoots voldeed aan het doel: het delen van ervaringen en verantwoordelijkheden.

 

 

 1. Overzicht belangrijke te bespreken onderwerpen en/of adviesaanvragen in 2013

 

1. Adviesaanvraag wassen en strijken

2. Participatie cliëntvertegenwoordigers

3. Bruggen bouwen tweede fase + pilot zelforganiserende teams

4. Grensoverschrijdend gedrag

5. ECD

6. Zorg- en dienstverleningsovereenkomst

7. Tragel Plus Pakket

8. Adviesaanvraag cliëntervaringsonderzoek extramurale zorg

9. Adviesaanvraag cliëntervaringsonderzoek dagbesteding

10. Adviesaanvraag zwembadbeleid

11. Informatie huisartsenzorg

12. Nachtzorg: veiliger en goedkoper

13. Visie en aanpak vrije tijd

14. Hepatitis B beleid

15. Agressiebeleid waarbij cliënten het slachtoffer zijn

16. Evaluatie algemene en bijzondere voorwaarden

17. Update meerjarenbeleidsplan / bedrijfsplannen divisies

18. Overheveling van begeleiding naar de WMO

 

 

Waar vindt u informatie over de Centrale Cliëntenraad?

 

Behalve dit jaarverslag kunt u ook de samenvattingen lezen van de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad. U vindt deze informatie op: www.tragelzorg.nl/clienten-en-clientvertegenwoordigers/centrale-clientenraad

Hoe bereikt u de Centrale Cliëntenraad?

 

Vragen aan de Centrale Cliëntenraad kunt u stellen via e-mail: clientenraad@tragelzorg.nl