Jaarverslag 2010

Jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2010

 

Inleiding

Na vele jaren zoeken naar een weg waarbinnen de medezeggenschap tot volwaardig orgaan kan functioneren binnen Tragel Zorg, is het management samen met de nog resterende Centrale Cliëntenraad, erin geslaagd om in de tweede helft van 2010 de medezeggenschap daadwerkelijk in te vullen. Het pittige voortraject van 2009 heeft van de directie en de CCR veel inzet gevraagd maar heeft uiteindelijk in juli geleid tot een Tragelbrede medezeggenschap. Zo vinden er direct met de cliënt huiskamergesprekken plaats, is er een cliëntenplatform actief in twee regio's, zijn er in elk cluster clustercliëntenraden opgestart en heeft de Centrale Cliëntenraad versterking gekregen door één afgevaardigde uit elke clustercliëntenraad. Alle cliëntvertegenwoordigers hebben van Tragel een informatieboekje ontvangen waarin de verschillende vormen van medezeggenschap, ieder met hun eigen kleur, worden toegelicht.

Om de communicatie onderling, richting directie en omgekeerd goed te sturen heeft de totale medezeggenschap, ondersteuning ontvangen van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) met uitzondering van de clustercliëntenraden. Zij zullen in 2011 alsnog ondersteuning ontvangen.

Een goede communicatie is essentieel voor het welslagen van de medezeggenschap. Daar wordt dan ook hard aan gewerkt. In vertrouwen dat dit ook goed zal komen, gaan wij nu de toekomst in.

 

Op de CCR-studiedag zijn wij tot de volgende missie gekomen:

 

De Centrale Cliëntenraad ( CCR) zet zich in voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Tragel door te adviseren, gevraagd en ongevraagd, aan de Raad van Bestuur binnen zijn wettelijke bevoegdheden en de onderlinge afspraken. Daarnaast ziet de CCR, als belangenbehartiger van de cliënten van Tragel Zorg, voor zichzelf een signalerende rol richting de Raad van Bestuur.

De CCR wil niet alleen door vanuit cliëntenperspectief verbeterpunten aan te geven, maar ook door positieve ervaringen te benoemen. Ook ziet de CCR erop toe, dat de zorgvisie van Tragel Zorg in het belang van de cliënten wordt nageleefd.

 

De CCR onderhoudt hiervoor onder andere contacten met de cliënten en cliëntvertegenwoordigers, de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, de clustercliëntenraden en het cliëntenplatform. Daarnaast onderhoudt de CCR contacten met landelijke belangenorganisaties in de gehandicaptensector zoals het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap ( LSR), KansPlus en het Klaverblad .

 

De toegevoegde waarde van de Centrale Cliëntenraad is dat deze namens alle cliënten van Tragel Zorg in gesprek gaat met de Raad van Bestuur en adviezen kan geven vanuit het cliëntenperspectief.

 

De Centrale Cliëntenraad werkt volgens een eigen visie, die aansluit op de visie van Tragel Zorg.

De CCR Tragel Zorg wil een bijdrage leveren aan een optimale kwaliteit van leven voor cliënten, uitgaande van de individuele wensen. Deze kunnen voor iedereen anders zijn. Het geluk en welbevinden van de cliënt en de keuzevrijheid voor de cliënt als individuele mens staan hierbij centraal,met respect voor de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt.

 

  

 

Samenstelling en werkwijze Tragel Zorg

▪Nu de clusters werken met een eigen budget is er meer inzicht in de financiën gekomen van het cluster en zijn voor het eerst in de meeste clustercliëntenraden de begrotingen 2011 per cluster besproken.

 

Werkzaamheden Centrale Cliëntenraad 2010

▪ Een delegatie van de Centrale Cliëntenraad heeft deelgenomen aan de door het kenniscentrum Vilans georganiseerde
  Kick-off party. Hierbij werden handvatten aangereikt om opnieuw bewust 
  na te denken bij elke vrijheidsbeperkende maatregel.

 

▪ Een delegatie van de Centrale Cliëntenraad heeft deelgenomen aan het onderzoek voor Dagbesteding dat eveneens 
  werd georganiseerd door Vilans.

 

▪ De stuurgroep medezeggenschap is ter voorbereiding aan de oprichting van de totale medezeggenschap in 2010 nog
  twee maal bij elkaar gekomen. Het dagelijks bestuur heeft hierin actief haar stem  ingebracht.

 

▪ De Centrale Cliëntenraad heeft haar medewerking verleend aan de nulmeting door het LSR

 

▪ Aan de voordrachtsbijeenkomst van 09-03-10 voor de nieuwe clustercliëntenraadsleden, georganiseerd door Tragel in
  samenwerking met de LSR, heeft een delegatie van de Centrale Cliëntenraad deelgenomen.

 

▪ Aan de workshop 'Merkbaar Beter' in april 2010 heeft eveneens een delegatie van de CCR deelgenomen.

 

▪ De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad heeft deelgenomen aan de installatie van de klachtencommissie op 21-07-10.

 

 

Gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur

Positief advies is uitgebracht over:

▪ de wijzigingen in de protocollen van de 'Zorg en Dienstverlening'.

het 'Voedingsconcept Tragel' na het antwoord van de Raad van Bestuur op de schriftelijk gestelde   

  vragen. Er is daarbij toegezegd dat er twee CCR-leden zullen plaatsnemen in het klankbord

  'voeding'. De raadsleden hebben ook hun voorkeur uitgesproken voor het behoud van het

  therapeutisch mee-eten door de begeleiding.

▪ het 'Omgaan met vrijheidsbeperking van de cliënt'.  De Centrale Cliëntenraad vraagt aandacht voor

   voldoende gekwalificeerd personeel, voldoende dagbestedingsmogelijkheden en

  een adequate registratie van elk overschrijdend gedrag.

▪ de 'Agenda Tragel 2010'.

▪ het Veiligheids- Gezondheids en Milieu- beleid. (VGM) en (MIC)

▪ de conceptbrochure 'Tragel Zorg Pluspakket' met toevoeging van een aantal    aandachtspunten .

▪ de start van een 'Zorgbemiddelingsbureau' nadat de CCR antwoord had ontvangen op haar vragen.

▪  de herbenoeming van de Raad van Bestuur, na overleg met de Raad van Toezicht.

 

 

 

Onthouding van advies met aandachtspunten

▪ Op de kadernotitie 'Voeding en Schoonmaak' heeft de Centrale Cliëntenraad zich niet uitgesproken in een definitief
  advies. Wel heeft de Centrale Cliëntenraad een aantal aandachtspunten aangebracht, zoals met name het delegeren     
  van verzwaard advies op 'Voeding en Schoonmaak'  naar de clustercliëntenraden.

 

▪Het dagelijks bestuur van de Centrale Cliëntenraad heeft ingevolge de adviesaanvraag op de 'Keuze Leverancier Voeding'
 de voorkeur om de inspraak in deze door de clustercliëntenraden te laten plaatsvinden.

 

Ongevraagd advies uitgebracht:

▪Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Vilans m.b.t. de 'Dagbesteding' heeft de Centrale Cliëntenraad
 ongevraagd advies uitgebracht.

 

▪De Centrale Cliëntenraad heeft in haar ongevraagd advies uitdrukkelijk gevraagd naar een adviesaanvraag in een
 zodanige tijdsspanne dat een advies nog een zinvolle bijdrage kan leveren in de besluitvorming tot nieuwbouw of verbouw.

 

De Centrale Cliëntenraad heeft in de loop van het jaar de Raad van Bestuur regelmatig vragen gesteld rondom de nieuwe ontwikkelingen zoals:

▪de jubileumviering van de cliënten

▪de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel

▪het borgen van veiligheid in en rond de locaties

▪het borgen van de fysieke veiligheid van de cliënt.

▪voldoende dagbestedingsmogelijkheden inclusief beweging en ontspanning zoals vb. muziek.

▪goede informatie klachtenprocedure

▪personeelsbezetting op de woongroepen /dagbesteding tijdens de vakanties.

▪vakantiebeleid van Tragel voor de cliënt

▪een verantwoorde overhead

▪sluiting van 't Proat'uis

▪verbouw van 't Tjasker

▪procedure 'Verlenging indicatie cliënt CIZ'

▪Stichting Kinderboerderij

▪crisisplaatsing

▪zorgdragen voor een goede en heldere communicatie

▪tevredenheidsonderzoek personeel

▪Kaderbrief 2011

▪Zorgassistent

 

Begroting 2010

Nadat de Raad van Bestuur de schriftelijk gestelde vragen over de 'Begroting 2010' had beantwoord is de Centrale Cliëntenraad tot een positief besluit gekomen. De Centrale Cliëntenraad

adviseert om met betrekking tot de verdeling van het budget advies te vragen aan de clustercliëntenraden.

  

 

Sollicitatieprocedures

▪Na het sollicitatiegesprek op 19-01-10 heeft de Centrale Cliëntenraad positief geadviseerd met de benoeming van dhr. L. Hoeksma als clustermanager.

▪ Het dagelijks bestuur van de Centrale Cliëntenraad heeft na een sollicitatiegesprek op17-05-10 met de kandidaten voor de klachtencommissie, haar voorkeur kenbaar gemaakt bij de RvB die daarop de drie voorgedragen kandidaten  heeft benoemd.

 

Centrale Cliëntenraad

-13-01-10 CCR-overleg

-10-02-10 CCR-overleg met de RvB

-10-03-10 CCR-overleg met overleg mevr. Jansen i.v.m. personeelsbezetting vakantieperiode

-14-04-10 CCR-overleg met de RvB en mevr.Dekkers i.v.m. personeelsbezetting vakantieperiode                                                                              + kadernotitie 'Voeding en Schoonmaak'.

-12-05-10 CCR-overleg

-09-06-10 CCR-overleg met de RvB + mevr. Dekkers i.v.m. 'Voeding & Schoonmaak'.

-08-07-10 Nieuwe CCR met ondersteuning van de LSR

-13-09-10 CCR-overleg met ondersteuning van de LSR

-11-10-10 CCR-overleg met de RvB + ondersteuning van de LSR

-08-11-10 CCR-overleg met mevr. Dekkers + ondersteuning van de LSR

-22-11-10 CCR-Studiedag met ondersteuning van de LSR

-06-12-10 CCR-overleg met de RvB + RvT

 

▪ de Centrale Cliëntenraad ontvangt per 08-07-10 ondersteuning van de LSR

▪ de Centrale Cliëntenraad ontvangt informatie vanuit de achterban via het vaste informatieagendapunt vanuit de clusters.

▪ de voorzitter van de CCR ontvangt informatie vanuit het cliëntenplatform, de clustercliëntenraden

  en via de landelijke zorgorganisaties als het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR),

  KansPlus en Klaverblad.

 

 Informeren van de achterban

Sinds de nieuwe website Tragel Zorg heeft de CCR niet meer het beheer over de eigen CCR-pagina op de website wat tot vertraging heeft geleid. De communicatie verloopt verder via de clustercliëntenraden en Tragelinfo.

 

Samenwerking en externe contacten.

▪ Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in 2010 één keer de Centrale Cliëntenraadsvergadering bijgewoond.

▪ In 2010 heeft het dagelijks bestuur van de Centrale Cliëntenraad twee keer overleg gehad met de OR waarvan één keer met een rondleiding op het Sterreterrein.

▪ Een delegatie van de CCR heeft samen met een aantal cliëntvertegenwoordigers deelgenomen aan de training door OpSterk georganiseerd voor een goed beheer van het zorgplan.

 

Overleg met de Inspectie voor de volksgezondheid.

▪Een delegatie van de Centrale Cliëntenraad heeft in het voorjaar deelgenomen aan het onderzoek door de inspectie van volksgezondheid?

 

 

 

Samenstelling Centrale Cliëntenraad

De leden van de Centrale Cliëntenraad op 31- december 2010

Dhr. T. Lantsheer :......Voorzitter (onafhankelijk)    Dhr. C. Schrandt:...................Lid (cluster A3)

Dhr. L. Allaerts:...............Secretaris (cluster A1)   Dhr. E. van Waes:......................Lid (clusterA2)

Mevr. M. Paridaen: .Penningmeester (cluster A6)   Mevr. M. Dellaert-de Smet:.......Lid Cluster S5)

Dhr. J. Collet :..........................Lid ( cluster A5)   Mevr. L. Coenen-van Broeck:...Lid (Cluster A4)

Dhr. O. de Rudder :...................Lid (cluster S1)  Mevr. G. Muste-van Es:......Lid (Cluster S2/S3)

Mevr. K.Claes-Engelen :............Lid (cluster S6)   Dhr. J. Linden:.......................Lid (cluster S4)

Mevr. S. Verhaegen-Verhaert..Ambt.secr.

 

Tijdens een sfeervolle informele avond in september, hebben de raadsleden afscheid genomen van vier zeer actief betrokken leden van de Centrale Cliëntenraad dhr. A. Michielsen (Vz.), mevr. C. van de Ree ( penningmeester) dhr. W. de Block (lid) en mevr. Reinarz (lid). Tegelijkertijd hebben de nieuw aangestelde raadsleden met elkaar kunnen kennismaken. De Raad van Bestuur heeft de benoeming bevestigd.