23 januari 2018

Centrale cliëntenraad eigen overleg  Highlights 23-01-2018

Tussentijdse evaluatie Reis Shop, ter bespreking: De Reis Shop is een initiatief van mw. Hamelink, die in de praktijk zag dat begeleiders steeds minder tijd beschikbaar hebben om vakanties te organiseren voor bewoners. Mw. Hamelink heeft ervaring met het organiseren van reizen vanwege eerdere werkzaamheden in de reisbranche. Zij stelt met haar inzet voor de Reis Shop de begeleiders te ontlasten en de vakanties voor bewoners en cliënten een nieuwe boost geven. Op basis van de uitkomsten van een pilot, werd medio 2017 besloten door te gaan op de ingeslagen weg. Ervaring leert, dat de communicatie m.b.t. tot boeken van reizen vooral verloopt via de mail en telefoon. Ook worden huisbezoeken afgelegd. Werkzaamheden worden uitgevoerd voor alle cliënten en locaties van Tragel. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van het aantal begeleidingsuren. Deze uren worden meegerekend in de offerte. Vervoer, het verblijf, en desgewenst ook aanvullende zaken zoals een tillift, worden op aanvraag geregeld. Men is druk doende vrijwilligers te werven. Inmiddels hebben zich 4 vrijwilligers beschikbaar gesteld die ingezet kunnen worden als chauffeur of begeleider. De uren van de vrijwilligers worden niet vergoed, maar de kosten voor vervoer en/of verblijf worden doorberekend op het totaal aantal bewoners/cliënten. De Reis Shop valt vanaf 01-01-2018 onder de RVE Facilitair. Verzekeringen worden naar behoefte en wens afgesloten. Verwendagen vallen onder de reguliere particuliere verzekering. Voor een dagtocht wordt geen annuleringsverzekering afgesloten. Er worden geen annuleringsverzekeringen afgesloten voor  reizen binnen de Benelux omdat deze door persoonlijke verzekeringen worden afgedekt. De raad heeft bij de bestuurder aangedrongen op het meer betaalbaar maken van de vakanties. De commissie Samen Doen werkt een voorstel uit.
 
Nachtzorg, adviesaanvraag verkenning regionale zorgcirkels: advies wordt gevraagd over het voorgenomen besluit tot verkenning van een regionale samenwerking tussen Tragel en Zorgsaam. In het derde kwartaal van 2018 vindt de besluitvorming plaats: bespreken van RVE plannen voor pilot door management en bestuur en advisering RVE cliëntenraden. De raad besluit akkoord te gaan en brengt een positief advies uit met inachtneming van aandachtspunten. Nachtdienst bij Logeren: De Raad zal tijdens de overlegvergadering van 27 februari aandacht vragen voor de nachtdienst bij het logeren. Ouders spreken daar hun zorgen over uit. De kinderen zijn afhankelijk van de nachtdienst in het hoofdgebouw.

Naar aanleiding van een bijeenkomst van de klankbordgroep Nachtzorg: tijdens deze bijeenkomst kwam de Domotica aan de orde, en dan voornamelijk het zogenaamde inpriksysteem. De visie ten aanzien van monitoring is nee tenzij, er wordt bij calamiteiten/incidenten ingeprikt, de apparatuur is wel aanwezig. Duidelijk is niet of “inprikken” wel tijdig kan worden gerealiseerd? Ligt dit goed verankerd in het systeem? Eventuele vrijheid beperkende maatregelen (zoals bijvoorbeeld monitoring) worden opgenomen in het zorgplan. Tijdens een MDO kan hierover gesproken worden. Gevraagd zal worden aan de bestuurder of aan iedereen de zorg kan worden geleverd die de cliënt/bewoner/vertegenwoordiger verwacht?

Adviesaanvraag Instellingsbesluit: De (verzwaard) adviesaanvraag werd op 7 november aan de Raad voorgelegd. De Raad werd verzocht advies uit te brengen voor 31-12-2016. Door de Raad werd uitstel van adviseren aangevraagd en door de bestuurder verleend. Op 12-01-2017 werd vooruitlopend op de formele behandeling het ongevraagd advies uitgebracht, de formele behandeling van de adviesaanvraag en de wijziging instellingsbesluit op te schorten tot de nieuwe wet van kracht is. Heikele punten in het voorstel waren onder andere de aanstelling van een onafhankelijk voorzitter en de voorgestelde werkwijze ten aanzien van het Bewoners en cliëntenplatform. Voorafgaand aan de adviesaanvraag vond – op verzoek van de bestuurder – een evaluatie van de medezeggenschap plaats. Er werd een werkgroep geformeerd. Mw. Rottier participeerde namens de Raad in deze werkgroep. Aan de hand van de bevindingen van de werkgroep werd de notitie medezeggenschap opgesteld. Mw. Rottier gaf destijds te kennen zich niet geheel te kunnen vinden in de opgestelde notitie. Besloten wordt – vooruitlopend op de formele behandeling op 27-02- een ongevraagd advies uit te brengen. Aandachtspunten zullen in deze brief worden opgenomen.

Benoemen vicevoorzitter: de Raad kiest uit haar midden een vicevoorzitter, mw. Rottier. De vicevoorzitter vervangt op alle punten de voorzitter.