22 juni 2017

CCR highlights 22-06-2017
 

Bijeenkomsten “gewoon gelijk” (uitleg nieuwe klachtenregeling (Wkkgz) en VN verdrag
Door de raad werd (ter informatie) een mail van de vertrouwenspersoon ontvangen, waarin zij via begeleiders, cliënten/bewoners uitnodigt informatieavonden te bezoeken over de nieuwe klachtenregeling. In deze mail staat uitdrukkelijk vermeld, dat deze uitnodiging enkel voor cliënten en bewoners bestemd is en niet voor wettelijke vertegenwoordigers, clusterraden en ouders. De mail zorgde bij ouders en clusterraden voor onrust en roept vragen op. De raad adviseerde – ongevraagd - om voorafgaand aan de informatierondes over de klachtenregeling, de methodiek van deze informatieronde te bespreken met de raad in de eerstvolgende overlegvergadering. De bestuurder neemt de uitnodiging graag over om tijdens de komende raadsvergadering in september hier met elkaar over te spreken, maar kiest er niet voor - in het belang van de bijeenkomsten en het voldoen aan de informatieplicht - de bijeenkomsten uit te stellen tot na het gesprek met de raad.  Het onderwerp wordt meegenomen naar een volgende CCR-OV
 
Bewoners en cliënten raad 
De leden van het bewonersplatform hebben hun opleiding afgerond. De diploma uitreiking vond inmiddels plaats en de leden zijn benoemd. Er zullen 2 begeleiders aangesteld worden om de bewoners en cliënten zoveel mogelijk te ondersteunen. Er wordt intern een vacature uitgezet. De bewonersraad wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris.

Kinderboerderij
De Centrale raad ontving ter informatie een kopie van een “brandbrief” die door de Cluster Cliëntenraad Tragel Werk(t) aan de bestuurder werd overhandigd. Aanleiding van deze brief is onder andere de brand die onlangs woedde in de Kinderboerderij. De bestuurder nam de brief in ontvangst. De reactie van de bestuurder op deze brief zal gezonden worden naar de Cluster Cliëntenraad Wonen en Werken in Terneuzen. Het onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende CCR-OV.
Ongeacht het feit, dat de Cluster Cliëntenraad RVE Tragel Werk(t) per 01-07-2017 zal worden  opgeheven, zullen de afzonderlijke leden – na aansluiting bij de Cluster Cliëntenraad Wonen en Werken, de problematiek onder de aandacht blijven brengen

Afscheid van dhr. Lantheer/kennismaking met de nieuwe voorzitter
Per 01-07-2017 nam de Centrale Cliëntenraad afscheid van de heer Lantsheer wegens einde zittingstermijn. De leden van de centrale raad bedankten de voorzitter hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren. 
  Inmiddels is er een nieuwe externe onafhankelijk voorzitter benoemd, dhr. Phernambucq.  Twee leden van de raad en de bestuurder van Tragel Zorg maakten deel uit van een selectie commissie. De raad maakt eind juli kennis met de nieuwe voorzitter . De raad wenst Phernambucq veel succes met de invulling van deze belangrijke taak, en hoopt op een vruchtbare samenwerking.  

Afscheid Dhr. van de Laan  
Per 01-07-2017 neemt ook de heer van de Laan afscheid van de raad. De raad bedankte de heer van de Laan voor zijn inzet en betrokkenheid. Dhr. van de Laan blijft wel betrokken bij de medezeggenschap als lid van de Cluster Cliëntenraad Wonen en Werken Hulst.

Afscheid mw. E. Kouwijzer
De Centrale Cliëntenraad en clusterraden Kind & Jeugd, Werken en Wonen Sluis en de Cluster Cliëntenraad Tragel Werk(t) namen afscheid van Mw. Kouwijzer. De leden cliëntenraden bedankten mevrouw Kouwijzer voor haar inzet en betrokkenheid.

Overlijden Mw. van Battem
De raad staat stil bij het overlijden van mw. van Battem, één van de grondleggers van de medezeggenschap van Tragel.

Verdwijnen Tragelinfo.
De raad betreurt het verdwijnen van de Tragelinfo (fysieke informatie). Hiervoor wordt tijdens de eerstvolgende CXCR-OV aandacht gevraagd.

Trainingshuis/loslaathuis
De raad werd via de voorzitter van de Cluster Cliëntenraad Gedrag & Ontwikkeling op de hoogte gebracht van het voornemen een trainingshuis/loslaathuis te bouwen, tijdsbeperkt semi zelfstandig wonen. Een idee voor de LVB bewoners/cliënten (die net niet klaar zijn om zelfstandig te wonen) en die na  intensieve begeleiding door zouden kunnen stromen naar wonen in de wijk.

Hulp voor de cliëntvertegenwoordiger
De raad werd gewezen op een uitzending van Nieuwsuur over meervoudig gehandicapten en hun vertegenwoordiging. Vertegenwoordigers zouden nergens terecht kunnen met hun hulpvragen. Hoe is dit bij Tragel geregeld?
De CCR zal hiervoor aandacht vragen bij de bestuurder.

Voeding
De Clusterraad Verpleging & Verzorging reageerde positief op de adviesaanvragen ten aanzien van een wijziging op voeding, eten betrekken van het Palet (bedrijfsrestaurant). De wijziging kan echter pas worden doorgevoerd als de keuken de faciliteiten kan uitbreiden. De raad vraagt hiervoor aandacht bij de Centrale Cliëntenraad. Er ontstaat ongelijkheid, de ene locatie kan profiteren, de andere niet.  Dit onderwerp wordt meegenomen naar de eerstvolgende overlegvergadering met bestuurder.

.