18 april 2017

Centrale cliëntenraad Highlights 18-04-2017


Kennismaken met de geestelijk verzorger, Jannica de Prenter van Boven
Mevrouw van Boven de Prenter is eind december, samen met een collega aangesteld als geestelijk verzorger voor heel Zeeland. Tijdens de CCR vergadering volgde een toelichting op het concept werkplan geschreven, vanuit de behoeftes van de instelling, gesprekken met cliënten en collega’s. Er is een samenwerkingsverband gestart tussen Arduin, Tragelzorg, Philadelphia & Gors. De focus ligt op samenwerking: met cliënten, medewerkers, externe betrokken en tussen de twee geestelijk verzorgers. Er wordt een klankbordgroep gevormd vanuit het samenwerkingsverband. Een lid van de Cliëntenraden sluit aan.

Adviesaanvraag Jaarrekening 2016
De jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat. De CCR kan zich vinden in het bedrijfseconomisch uitgangspunt waarmee (op termijn) een gezonde financiële situatie wordt gerealiseerd. Zoals in de begroting 2016 is gemeld, wordt het positief resultaat toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. De raad heeft hierover bij het vaststellen van de begroting een positief advies gegeven. De raad heeft de raad van bestuur om een overzicht verzocht van de huidige en de toekomstige woonvoorzieningen waarvan de huur hoger is dan de vergoeding uit de Normatieve Huisvestingscomponent. De raad wacht de reactie van de bestuurder af.

Resultaten ziekteverzuim
Het ziekteverzuim baart de raad zorgen. Wat is de echte oorzaak van het hoge ziekteverzuim? Het MTO wordt slecht ingevuld en geeft om die reden een vertekend beeld. De raad geeft een signaal af aan de bestuurder.


Onderonsje
Door de Centrale raad werd (mede namens de cluster cliëntenraad RVE Wonen en Werken Hulst, een ongevraagd advies uitgebracht. Er werd nog geen reactie ontvangen.

Regiobijeenkomst CZ 23-05-2017
De voorzitter en de heer van de Laan wonen de bijeenkomst bij.