12 september 2017

Centrale cliëntenraad/Highlights CCR-OV en CCR vergadering van dd. 12-09-2017

Adviesaanvraag nachtzorg: de bestuurder vraagt advies over zijn voorgenomen besluit tot het aansluiten bij een externe zorgcentrale, Centrale 24, voor een verbeterde kwaliteit van zorgmonitoring ’s nachts. De CCR adviseerde de bestuurder het voorgenomen besluit “aansluiten bij Centrale24” conform afspraken uit te voeren. Met betrekking tot de zorginhoudelijke kant bracht de raad – vooruitlopend op de adviesaanvragen een aantal aandachtspunten onder de aandacht.

Kaderbrief: de kaderbrief werd ter informatie aan de raad voorgelegd. De kaderbrief is het vertrekpunt voor begroting en het jaarplan, waarvoor de adviesaanvragen te zijner tijd aan de raad worden voorgelegd. De raad adviseerde de bestuurder de adviesaanvragen begroting tijdig, compleet en eenduidig aan te leveren. Het is logisch dat de medezeggenschap de zeggenschap volgt, maar er zijn zorgen m.b.t. het wettelijke adviesrecht. Dit wordt besproken tijdens de eerstvolgende CCR-OV. Er worden afspraken gemaakt over duurzame financiering van de complexe zorg en het in de toekomst hebben/houden van voldoende personeel met de juiste competenties/kwalificaties. Met betrekking tot de doelgroep LVB, zijn er nog steeds extra middelen nodig. De raad is verheugd te vernemen, dat het de verwachting is dat de overige RVE’s geen grote problemen zullen ervaren en voldoende financiële ruimte beschikbaar zullen hebben om de zorg goed uit te voeren.
 
Beleidsvisie:
Tragel is druk doende met de beleidsvisie, vorige week vond een beleidsconferentie plaats met de verschillende gremia. Een eerste concept is te verwachten in oktober 2017.

Strategisch vastgoedplan: Tragel zit in de afrondende fase m.b.t. het strategisch vastgoedplan. Businesscases zullen – conform afspraak - aan de medezeggenschap worden voorgelegd.

Locatie de Sterre: de laatste hand wordt gelegd aan het schuifplan van locatie de Sterre. De verwachting is dat de adviesaanvraag in oktober/november voorgelegd zal worden. Het vastgoedplan is in beleidszin afgerond nu volgt de implementatie.

Coöperatie: de deelcommissie Samen Doen is van start gegaan. Samen doen is het invulling geven aan een coöperatieve samenwerking. De coöperatie heeft tot doel samen (cliëntvertegenwoordigers, cliënten en bewoners, Tragel) de mogelijkheden ten aanzien van vakantie en vrije tijd te bevorderen. Voor 2018 wordt een werkplan in beeld gebracht. Voor de commissie is men op zoek naar een cliënt/bewoner en CCR lid.  De raad zal het verzoek intern bespreken en geeft een terugkoppeling.

Voortgang samenwerking expertise: De bestuurder informeert de CCR over de voortgang van het inrichten van de samenwerking rond medische zorg in Zeeland. Door samen te werken, is de AVG-zorg nu in heel Zeeland geborgd. De AVG-arts wordt ingezet bij beperking-gerelateerde vragen die een huisarts niet kan beantwoorden. Ook doen de AVG-artsen de periodieke screening. Met de samenwerkingspartners wordt nu nog gesproken over een duurzame samenwerking waarin alle partijen gelijkwaardig zijn.

ISO, kwaliteitsmanagement systeem: de RVE manager Kwaliteit stelt dat Tragel HKZ gecertificeerd is. Enige tijd geleden nam men de beslissing te kiezen voor ISO als basis voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Aan de raad werd een adviesaanvraag voorgelegd. ISO wordt nu herschreven naar de eigen situatie. Toegezegd wordt dat het voornemen tot wijziging gepresenteerd en voorgelegd zal worden.

Pilot Leerafdeling: de bestuurder informeerde de Centrale raad over de leerafdeling Labyrint (RVE Zorg & Beleving) die per september, als pilot, van start ging. Als na evaluatie de pilot geslaagd blijkt, is het voornemen het concept definitief in te voeren. De definitieve invoering wordt aan de raad voorgelegd.  Formeel kan de raad instemmen met de uitvoering van de pilot, maar plaatst een kritische aantekening bij de periode van twee jaar. Afgesproken wordt om tussentijds (niet langer dan na 1 jaar) te evalueren. De raad ontvangt de resultaten van de tussentijdse evaluatie op papier.

Ontwikkelplannen: Dhr. van Hooijdonk stelt dat de 3% regeling van het Zorgkantoor is afgeschaft. Resultaat is dat de kennis en kunde omhoog is gebracht. Nadrukkelijk wordt ingezet op borgen.

Naamsverandering Verpleging & Verzorging wijzigt in Zorg en Beleving: het voorstel tot wijziging werd voorgelegd aan de Cluster Cliëntenraad. Men bereikte overeenstemming. De raad stelt het bijzonder te vinden dat het woord “zorg” uit merknaam is verdwenen en hier wordt toegevoegd. De bestuurder maakt duidelijk dat het verwijderen van het woord “zorg” uit de merknaam op verzoek van de bewoners is gedaan.

Voetzorg: de raad stelde vast dat de nota’s die worden ingestuurd binnen 6 weken worden betaald. De afhandeling van het eerste gedeelte 2016 tot en met juni 2017 is goed verlopen. Vanaf juni 2017 declareren de pedicures zelf de kosten rechtstreeks.

Wijziging Instellingsbesluit (adviesaanvraag 12-2016): de bestuurder is wettelijk verplicht een instellingsbesluit te hebben. De vigerende samenwerkingsovereenkomsten moeten worden aangepast omdat ze incorrecte informatie bevatten. De raad stelde tijdens het overleg van 26-07 vast, dat vastgehouden zal worden aan het eerder uitgebrachte advies: de wijziging van het instellingsbesluit op te schorten tot de nieuwe wet van kracht is, om dan samen met de raad - een nieuwe medezeggenschapsregeling op te stellen die inhoudelijk en redactioneel voldoet aan de nieuwe WMCZ. De bestuurder stemt in met het voorstel een instellingsbesluit vast te stellen maar hierin de tekst op te nemen uit de vigerende samenwerkingsovereenkomst en dan aanpassen aan de huidige situatie, met daaraan de voorwaarde verbonden, dat partijen maximaal na één jaar opnieuw met elkaar naar de situatie te kijken.

Bijeenkomsten VN verdrag aandachtspunten: De raad bracht eerder een ongevraagd advies. De raad stelt dat het in de rede had gelegen hen vooraf te informeren over het voornemen.

Faciliteiten Palet: de raad verzoekt de bestuurder om uitbreiding van de faciliteiten van ’t Palet. Deze uitbreiding zou het mogelijk maken de woningen op locatie de Sterre te voorzien van een warme maaltijd. Door een groot aantal teams werd een adviesaanvraag voorgelegd. Echter zelf koken kan ook een meerwaarde betekenen. Nadat de discussie is gevoerd met de desbetreffende manager (koken kan ook een meerwaarde zijn) kan de eventuele wens tot uitbreiding worden meegenomen in businesscase de Sterre, specifiek de herstructurering van het hoofdgebouw.

Het informeren van cliëntvertegenwoordigers: de raad stelt dat cliëntvertegenwoordigers over bepaalde zaken zoals de aanstelling van artsen niet meer worden geïnformeerd. De bestuurder stelt mogelijk een aanvang te willen maken met een wekelijkse nieuwsbrief. Ter overweging wordt door de raad aan de bestuurder meegegeven, dat aanpassing van de website door vermelding van algemene, up te date, relevante informatie, veel te ondervangen is. Inzake het onderzoek (uitgevoerd door een externe partij BOOM) naar de communicatie, stelt de bestuurder dat er interviews en sessies zijn geweest met medewerkers, cliënt vertegenwoordigers, vrijwilligers en stakeholders. De laatste stap is dat in een enquête onder medewerkers, cliëntvertegenwoordigers en vrijwilligers of het beeld dat uit die interviews komt breed gedragen wordt.

Kinderboerderij: de raad vraagt aandacht voor de onveilige situatie, mede door de inzet van slechts één begeleider die verantwoordelijk is voor zowel de cliënten/bewoners als de bezoekers en de dieren en refereert aan een recent incident. Tragel is intensief in gesprek met de gemeenten en maatschappelijke partners om meer aanwezigheid mogelijk te maken door het toevoegen van horeca.

Expertisecentrum, het hoge verloop Gedragsdeskundigen: de raad wijst op het hoge verloop van gedragsdeskundigen. Gedragsdeskundigen zouden onvoldoende op de hoogte zijn van wat er speelt, zijn onvoldoende goed te bereiken. De RVE manager Expertise wordt uitgenodigd voor de volgende CCR-OV.

Communicatie:
de raad wijst op achterhaalde informatie op de website van Tragel. Er zou proactief gehandeld moeten worden. De bestuurssecretaris stelt dat een nieuwe website in voorbereiding is

Het uitvoeren van een pilot onder bepaalde voorwaarden: tijdens de volgende CCR overlegvergadering worden er afspraken gemaakt over
de opzet van een pilot, de wijze waarop een pilot wordt uitgevoerd, de periode waarover de pilot zich uitstrekt, aan welke eisen en voorwaarden de pilot moet voldoen, de besluitvorming na afronding van de pilot.

Gezamenlijke studiedag:
de bestuurder nodigt de raad uit voor een gezamenlijke studiedag. De raad bespreekt het voorstel.