06 december 2017

Overleg met de Ondernemingsraad: op 30 november vond een overleg plaats tussen de CCR en de Ondernemingsraad. Onderwerpen van gesprek waren onder andere, het toetsingskader inzake en de beslissing van de Inspectie inzake Hoevedreef 7. De mening en gevoelens van de CCR en Ondernemingsraad komen sterk overeen m.b.t. het inspectiebesluit. Het overleg met de Ondernemingsraad betrof een regulier overleg, tweemaal per jaar staat er een vergadering gepland.

Nieuwe lid van de CCR: Jack Kouwijzer is benoemd tot lid van de Centrale raad. Hij vertegenwoordigt de Cluster cliëntenraad Wonen & werken Sluis.

Adviesaanvraag begroting: De Raad complimenteerde de bestuurder voor een tijdige en heldere manier van aanleveren. Er is, met inachtneming van indexering, een vergelijkbaar budget als in 2017 beschikbaar. De extra ruimte voor reguliere zorg die in 2017 begroot kon worden, blijft behouden. De roosters juli 2017 zijn als uitgangspunt voor de teams gekozen, waardoor er sprake is van continuïteit in het leveren van de zorgplannen. Extra uren zijn toegewezen aan de teams voor reflectie, tijd om goed met elkaar in overleg te gaan. Er is aandacht voor knelpunten. De Raad adviseerde positief met aandachtspunten.

Adviesaanvraag Tragel Pluspakket 2018:
het Tragel Pluspakket is conform de richtlijnen die in het Wlz kompas van het zorginstituut zijn opgesteld. Het pakket is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2017. De wijzigingen die zijn doorgevoerd betreffen een verduidelijking van bestaande tekst. De tarieven worden ten opzichte van 2017 niet gewijzigd. Evenals vorig jaar wordt extra aandacht gevraagd voor het op een goede manier  schoonmaken van appartementen en eigen kamers. Vervuilde kamers kunnen de hygiëne in een woning danig beïnvloeden en daarmee de leefbaarheid negatief beïnvloeden. De raad bracht een positief advies uit, met inachtneming van aandachtspunten.


Nachtzorg:
leden van de Centrale Cliëntenraad participeren in de klankbordgroep nachtzorg. Eerder al werd door de raad  duidelijk gemaakt dat nadere betrokkenheid van de raad bij de invulling van de nachtzorg een noodzakelijkheid en van groot belang is. De raad signaleerde door middel van het ongevraagd advies van 6 november jl., dat er - zonder dat de raad hierbij formeel werd betrokken - de visie  stellig wordt uitgedragen en een implementatie wordt aangekondigd. De bestuurder stelde het ongevraagde advies van de raad als een vraag naar duidelijkheid op te vatten. De nachtzorg is - zoals eerder duidelijk gemaakt - opgedeeld in drie fases. De eerste fase is de Domotica. De keuze voor de nieuwe centrale nieuwbouw en voorbereiding van de nieuwbouw hierop. De keuze is gemaakt, de volgende stap is de implementatie. Onder de derde fase vallen de consequenties voor de nachtzorg. Hiermee kan pas worden aangevangen als de twee voorgaande fases zijn afgerond. Een en ander had verheldering nodig, de uitleg van de bestuurder zorgt voor een stukje duidelijkheid.  Het advies van de raad is iedereen in de ontwikkelingen mee te nemen. Het is noodzakelijk dat aan de CCR een advies wordt voorgelegd op het moment dat het er nog toe doet.


Verscherpt toezicht, de stand van zaken, stand van zaken: de bestuurder gaf tijdens de CCR-OV een toelichting op de stand van zaken. De inspectie nam de beslissing Hoevedreef 7 onder verscherpt toezicht te stellen. De raad werd hierover tijdens de vergadering van 31 oktober voor de eerste keer geïnformeerd. Het plan van aanpak, de maatregelen werden meermaals met de raad doorgesproken. Onder andere kwaliteitsnetwerken werden aangekondigd. De raad stelt dat de bestuurder zaken voortvarend heeft aangepakt en verneemt graag op regelmatige basis de voortgang.

Schuifplannen die voortvloeien uit het Strategisch vastgoedplan: Tragel ontwikkelt vastgoed conform vastgoedscenario’s, zoals weergegeven in het Strategisch vastgoedplan 2015-2017. Business cases worden – conform eerder gemaakte afspraken - aan de desbetreffende raden voorgelegd. Tragel staat nu voor de afronding van het in kaart brengen van de projecten die voortvloeien uit het strategisch vastgoedplan, het schuifplan genoemd. Het gaat om aanpassingen aan de gebouwen op locatie de Sterre, waaronder woningen die functioneel zijn afgeschreven. Tijdens een bijeenkomst deze week werd duidelijk dat men per regio in beeld heeft wat het schuifplan behelst. Dat is in een document vastgelegd. Uitgewerkte business cases worden, zoals eerder afgesproken, aan de desbetreffende cliëntenraden voorgelegd. Met name het schuifplan Sterrewijk heeft Tragel belangrijke inzichten gegeven en dan met name m.b.t. de vergrijzing Tragel heeft op hoofdlijnen gekeken, hier is een plan uitgerold waarmee men 10 tot 20 jaar mee vooruit kan.

Krapte op de arbeidsmarkt: door Viazorg een voorstel gemaakt. Men richt zich vooral op de opleidingen binnen de gehandicaptenzorg. Tragel gaat nog iets verder in. Er zijn zorgen. De plannen van andere partijen zijn vooral lange termijn planningen terwijl er nu nood aan de man is. M.b.t. Gedrag & Ontwikkeling is men met een kritisch plan bezig. Drie opties worden bekeken: werven in het buitenland (binnen de cultuur die past binnen Nederland), werven binnen de groep statushouders, en werven onder zijinstromers.
Werven in het buitenland zal opgepakt worden samen met een andere organisatie omdat het anders te kostbaar is. Desgevraagd maakt de bestuurder duidelijk dat in België ook een tekort aan arbeidskrachten heerst. Er wordt al gebruik gemaakt van de nieuwe leerafdeling van Scalda.

Uitkomsten (communicatie) onderzoek BOOM op hoofdlijnen: het rapport wordt door Tragel nog niet openbaar gemaakt omdat men de nieuwe communicatieadviseur de tijd wil gunnen er kennis van te nemen en er een plan van aanpak bij te maken. BOOM: Er vonden gesprekken plaats, aangevuld met een schriftelijk onderzoek om zaken te verifiëren; klopt het beeld wat gevormd is aan de hand van de gesprekken? Al eerder werd afgesproken dat de resultaten van het onderzoek met de Centrale cliëntenraad worden besproken. De raad stelt voor te wachten tot de resultaten inclusief plan van aanpak besproken kunnen worden. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de overlegvergadering van 27-02-2017.

Instellingsbesluit (samenwerkingsovereenkomst):
voorstel was een instellingsbesluit vast te stellen maar hierin de tekst op te nemen uit de vigerende samenwerkingsovereenkomst, weliswaar dan met enkele tekstuele aanpassingen (aanpassen aan de huidige situatie).
Het instellingsbesluit (aangepaste samenwerkingsovereenkomst) zal onderwerp van gesprek zijn tijdens de overlegvergadering van 27-02-2018.