03 oktober 2017

Highlights Centrale cliëntenraad van dd. 03-10-2017

Mentorschap: hetsignaal dat niet alle bewoners en cliënten een wettelijk vertegenwoordiger zouden hebben, bereikte de raad. Onderzocht wordt om welke aantallen het gaat en welke gevolgen er  kunnen zijn voor de bewoners/cliënten.

Onderzoek naar mentorschap: in samenwerking met de afdeling Kwaliteit wordt door een stagiaire  onderzoek gedaan naar mentorschap binnen Tragel. Mentoren voeren taken naar eigen inzicht uit, maar welke behoeftes heeft men?

Gezamenlijke studiedag: de bestuurder nodigde de raad uit voor een gezamenlijke studiedag. De raad stelde vast, dat de raad eerst compleet moet zijn voordat in overleg wordt getreden. Over de inhoudelijke invulling van de studiedag, kan dan later nog worden gesproken.

Coöperatie, aansluiten bij de deel commissie Samen Doen: de raad stelde vast dat mevrouw Allaerts aansluit bij deze commissie.

Bewoners en cliëntenplatform betrekken in de advisering: de raad stelde vast, dat de voorzitter in gesprek gaat met de recent aangestelde begeleiders van het platform. Naar aanleiding van de resultaten van dat gesprek zullen afspraken worden gemaakt.

Nachtzorg: Tragel neemt in overweging een zorgcirkel in coöperatie vorm te organiseren. Inzake de invulling van de zorginhoudelijke kant wordt een adviesaanvraag voorgelegd aan de cluster cliëntenraden. Na aandringen van de centrale raad om een open discussie en het uitnodigen van vertegenwoordigers voor een bijeenkomst nachtzorg, werden leden van de cluster en centrale raad uitgenodigd. Het is belangrijk dat Tragel de raden maar ook cliëntvertegenwoordigers mee laat denken, informeert. Er ligt (nog) geen formele adviesaanvraag. Enkel werden vertegenwoordigers gevraagd het proces te volgen. 
 
Werkbezoeken zorgtechnologie: Tragel gaat zich oriënteren op het meer en beter gebruikmaken van de mogelijkheden van zorgtechnologie. Werkbezoeken zullen worden afgelegd bij voorbeeldorganisaties in Nederland. Een lid van de raad werd door Tragel uitgenodigd mee te gaan.

Reissjop, evaluatie: de uitkomsten van de evaluatie Reissjop, werden ter kennisgeving aan de raad voorgelegd. De coördinator van de Reissjop zal worden uitgenodigd een CCR vergadering bij te wonen.

Pilots: in de praktijk is het zo, dat dat de bestuurder er - bijna altijd - voor kiest de Centrale raad enkel te informeren over het voornemen een "project" als pilot van start te laten gaan. Als na een evaluatie de pilot dan geslaagd blijkt, wordt "het concept " definitief ingevoerd. De definitieve invoering wordt dan aan de raad voorgelegd. De raad maakte meerdere malen duidelijk, dat het wenselijk is in een vroegtijdig stadium geïnformeerd te worden. Een voorstel van voorwaarden en eisen waaraan een project/pilot zou moeten voldoen zijn opgesteld en zullen met de bestuurder worden besproken tijdens de eerstvolgende overlegvergadering.

Innovatiefonds: namens de RVE Beleving & Zorg (voorheen Verpleging & Verzorging) werden een groot aantal aanvragen ingediend. Voorbeelden van toekenningen: kantelbed, de bekostiging van de pilot nieuw incontinentiemateriaal. 
 
Gesprek met manager Expertise Centrum, mw. Wilma Tuenter
De raad voert met de manager van het Expertise Centrum een inhoudelijk gesprek tijdens de eerstvolgende overlegvergadering. Zorgen zullen worden geuit, onder andere, ten aanzien van het  hoge verloop gedragsdeskundigen en de communicatie naar de cliëntvertegenwoordigers.

Bezetting raad:
naar verwachting zal de Centrale raad binnen korte tijd compleet zijn. Vanuit Kind & Jeugd en Wonen & Werken Sluis sluiten dan de voorzitters aan.

Familiedag: door omstandigheden vond dit jaar geen familiedag plaats. Organiseren van een familiedag dit jaar nog, is helaas niet te realiseren. Een volgende familiedag staat gepland in het voorjaar van 2018. Nadere informatie volgt.

Personele en financiële ontwikkeling Resultaat verantwoordelijke eenheid LVB /VIC, (licht verstandelijk beperkten/very intensive care): voor de financiële situatie LVB/VIC tijdens de CCR-OV aandacht zal worden gevraagd/zorgen zullen worden uitgesproken.

Onaangekondigd bezoek IGZ: begin augustus 2017 vond er een onaangekondigd inspectiebezoek plaats bij HD 7e. Tragel ontving een rapportage waarin door de IGZ verbeterpunten werden aangedragen. De definitieve rapportage is toegezegd. Deze rapportage wordt besproken tijdens de eerstvolgende overlegvergadering.

Kinderboerderij: voor de – naar de mening van de raad – toch onveilige situatie op de Kinderboerderij in Terneuzen zal opnieuw aandacht worden gevraagd tijdens de eerstvolgende overlegvergadering. Naar aanleiding van een incident werd door de toenmalige Cluster Cliëntenraad Tragel Werk(t) een brandbrief geschreven. Er staat een gesprek gepland tussen leden van de clusterraad Wonen & werken Terneuzen en RVE manager Kwaliteit RVE manager zorg. Doel is een risicoanalyse op te stellen.

Rol apotheek bij medicatieverstrekking: door de raad zal tijdens de eerstvolgende overlegvergadering aandacht worden gevraagd voor de medicatieverstrekking. Tijdig en in het weekend leveren van medicatie in Terneuzen heeft inmiddels problemen opgeleverd.

Zeggenschap ligt lager in de organisatie. Wat betekent dit voor de medezeggenschap?

Als de zeggenschap lager in de organisatie ligt, wat betekent dat dan voor de medezeggenschap? Hierover praat de raad verder in het eigen overleg.

Inplannen van een extra overleg voor het bespreken van de zorgprogramma’s: een extra overleg zal worden ingepland voor de bespreking van de zorgprogramma’s.