18 mei 2016

Centrale cliëntenraad

Highlights OV/CCR met Raad van Toezicht van d.d. 18-05-2016


Algemene gang van zaken, toelichting RvB/RvT)
Terugblik
 

Veilige zorg: er was het afgelopen jaar veel aandacht voor veiligheid/veilige zorg en het stabiliseren ervan. M.b.t. het Expertise Centrum: Tragel Zorg staat op het punt de samenwerking te zoeken met drie gehandicaptenorganisaties. Samenwerking op het gebied van expertise, arts verstandelijk gehandicapten en psychiater. De samenwerking brengt ook met zich mee, dat vraagstukken inzake expertise gemakkelijk kunnen worden doorgesproken. De raad wacht de adviesaanvraag af.

Hoevedreef
Veel aandacht was er voor de problematiek omtrent Hoevedreef Zuid. Aandacht voor teamvorming, afbouw Careflex, aandacht voor eerste begeleiders en het management. Het team is goed op weg, maar er zijn nog steeds aandachtspunten. Eerder is afgesproken dat Tragel Zorg de ambitie heeft, kwalitatief goede zorg te verlenen aan de doelgroep LVB met gedragsproblemen en het gaat naar de mening van de RvB/RvT zeker de goede kant op. Momenteel wordt geïnventariseerd wat er nog nodig is om de zorg nog te verbeteren. Voor wat betreft de nieuwbouw: de raad zal tijdig betrokken worden bij de plannen/het ontwerp. De CCR benadrukt het belang van de beschikbaarheid van een goede AVG en psychiater. Tragel Zorg is ervan doordrongen dat er een goede oplossing gezocht moet worden.

Behandeling
De CCR maakt duidelijk dat bepaalde behandelingen niet aangeboden kunnen worden omdat er geen AVG beschikbaar is. De bestuurder stelt dat de zorg voor de doelgroep verbeterd is, echter vorig jaar is de beslissing genomen om de separeerruimte te sluiten omdat de ruimte niet voldeed aan de voorgeschreven wettelijke eisen (Veldnorm). Het is zaak een adequate rustruimte te creëren. Het aantrekken van een psychiater blijkt lastig te zijn. Er zal onder andere m.b.t. de AVG samenwerking worden gezocht met andere zorginstellingen. Een FACT –team constructie zal mogelijk in het leven worden geroepen; een team van deskundigen (breed inzetbaar) kan ter plaatse aan de slag gaan. Het FACT team is van oorsprong een extramuraal gebeuren, maar nu intramuraal toe te passen bij crisis situaties. In oktober/november zou er weer een AVG beschikbaar moeten zijn. Door een mogelijke samenwerkingsovereenkomsten zou - voor wat betreft de psychiater -  hetzelfde tijdstip kunnen worden aangehouden. Tragel Zorg wil de ambitie waarmaken. Clusterraad Gedrag en Ontwikkeling heeft te kennen gegeven – waar mogelijk - betrokken te willen worden bij de nieuwbouwplannen.

Financieel
Door de raad wordt aandacht gevraagd voor de financiële kant; Hoevedreef Zuid is nog steeds een financieel zorgenkind. Deze doelgroep brengt veel inkomsten, maar tegelijkertijd ook veel uitgaven met zich mee.
De RvT maakt duidelijk dat er een definitieve keuze is gemaakt. Er is door de bestuurder een lijn uitgezet. De RvT kan zich vinden in die lijn. Het is zaak de infrastructuur goed op orde te maken. Wil je een volwaardige instelling zijn, dan laat je zien dat je ook die doelgroep goede zorg kan bieden. Tragel Zorg gaat het waarmaken in samenwerking met anderen, aldus de RvT. Op dit moment worden er geen cliënten aangenomen waarvoor Tragel Zorg de zorg niet kan garanderen, maar men houdt wel de ambitie. De ambitie goede zorg en de vereiste behandelingen kunnen garanderen, en een gebouw neer te zetten met een adequate rustruimte, een AVG en psychiater en stabiliteit in het team. De CCR wacht de ontwikkelingen af.


Zelfstandige teams
Recentelijk is een aanvang gemaakt met de start van een traject inzake de zelfstandige teams. De contactpersonen zijn inmiddels benoemd, een eerste bijeenkomst vond plaats in het kader van de modules. Inmiddels vond er een bijeenkomst plaats inzake de zorgplannen, voeding en roosteren. De RvT maakt duidelijk dat pas na enkele jaren duidelijk is of het een geslaagd project is.

Anders Wonen
In de OV van 07-06 zal de voortgang van het concept strategisch vastgoedplan worden gepresenteerd vooruitlopend op de adviesaanvraag. Het betreft een visie op alle gebouwen. Een visie getoetst aan de zorgprogramma’s.

Samen doen
Onder samen doen valt ook de informele zorg. Bij de projectgroep is de CCR betrokken. Ook is de raad betrokken bij de evaluatie van de medezeggenschap. Tragel Zorg is voornemens een coöperatie op te richten. Men is zich druk aan het oriënteren. Zoals eerder aangegeven wil men een voorzichtige start maken. Starten met familie en verwanten uit te nodigen per RVE.

Maatschappelijk ondernemen
Zaterdag 21-05 is er in het programma “samen sterk” op de landelijke televisie aandacht besteed aan de Kinderboerderij te Terneuzen. Het programma laat zien hoe professionals op een leuke manier samen werken met mensen met een beperking.

 

Contacten met bedrijven
Enige tijd geleden vond een Benefit Diner van de Vrienden van Tragel plaats. Tragel Zorg wil de contacten met bedrijven aanhalen. Adviseur Werk & Activering is – samen met de job coaches definitief geplaatst onder Facilitaire zaken. Tragel Zorg wil bewoners - daar waar nodig – een plek in de samenleving bieden.

Ontwikkelingen binnen RvT
De huidige RvT heeft – naar de mening van de voorzitter RvT, een goede samenstelling. Men heeft aandacht voor de ontwikkelingen m.b.t. de zelfstandige teams en is overtuigd van de kans van slagen. De RvT gaat nu meer met de bestuurder in gesprek. De toezichthouders ontwikkelen een eigen visie. Een visie op de zorg die de doelgroep nodig heeft. Wat past het beste bij de doelgroep? hoe pakken we het aan? Zo ontstaat er een toetsingskader. Welke cliënten huisvesten we. Is de huisvesting adequaat? Sluit de huisvesting aan op de behoeften van de cliënten? Wat is de behoefte van de cliënt? Goed contact houden met de cliënt vertegenwoordigers is erg belangrijk. De CCR heeft daar Inhoudelijk een zeer belangrijke taak in. De CCR maakt duidelijk dat er in het verleden niet of onvoldoende en te laat geluisterd werd naar de cliënt vertegenwoordiger.
De CCR maakt duidelijk dat goede medezeggenschap begint met een goede informatievoorziening en communicatie. Bij het ontbreken van informatie loop je als medezeggenschap achter de feiten aan. Bij elke adviesaanvraag wordt bekeken wat de gevolgen zijn voor de cliënt, wat de meerwaarde van de verandering is. De cliënt staat op de eerste plaats. .

Ontwikkelingen binnen CCR
Jos Linden zal de Centrale Cliëntenraad en de clusterraad Gedrag en Ontwikkeling raad verlaten per 01-07-2016. Dhr. Linden is actief betrokken bij de raden sinds 07-2010. Dhr. Linden wil graag betrokken blijven. Niet alle clusterraden hebben spijtig genoeg een vertegenwoordiging in de Centrale raad.

De medezeggenschap
De medezeggenschap wordt geëvalueerd. Een evaluatie in samenwerking met een externa partij, Vilans. De raad wacht de rapportage en adviesaanvraag af. Aan de formele medezeggenschap kan niet worden getornd. Met de uitkomst van de evaluatie zal meteen ook het standpunt van de Raad van Bestuur worden bekend gemaakt. Er volgt dan een voorstel en adviestraject.

Financieel
Jaarrekening was punt van discussie tijdens de vorige overlegvergadering. In het advies staat duidelijk verwoord wat de aandachtspunten van de raad zijn. Bovendien heeft de raad niet over de jaarrekening kunnen adviseren omdat de jaarrekening al was vastgesteld toen de adviesaanvraag werd voorgelegd. In het advies is aangegeven hoe de bestuurder dit in de toekomst kan voorkomen. De bestuurder maakt duidelijk dat de tariefkorting voor 2017 nog steeds dreigt. Het is duidelijk dat er geen geld wordt toegevoegd aan de reserves zonder duidelijke reden. De nieuwbouw van Hoevedreef Zuid dient mogelijk uit eigen middelen te worden betaald. De bestuurder doet nogmaals de toezegging: op het moment dat er zekerheid is over de tariefkorting 2017, zal worden doorgerekend wat dit betekent voor 2016 en 2017. Indien blijkt dat de reserveringen niet nodig zijn, zal het geld worden teruggegeven aan de directe zorg. Omstreeks juli/augustus zal er vermoedelijk meer bekend zijn.

Tragel Plus Pakket
De CCR vraagt aandacht voor het Tragel Plus Pakket. Zaken zoals wandelen, behoren niet meer tot het basispakket. Ouders moeten begeleiders-uren inkopen. Mogelijk kan het basispakket worden uitgebreid? Meer middelen betekent extra uren. De bestuurssecretaris maakt duidelijk dat het Tragel Plus Pakket is opgesteld conform wet en regelgeving. Als er meer zekerheid is over de tarieven, is het goed de discussie hierover te voeren.

Tandheelkundige zorg Breda.
Onduidelijkheid bij de raad over de tandheelkundige zorg in Breda. Er zou sprake zijn van lange wachttijden en onduidelijkheid over de begeleiding van de bewoners naar de tandarts. De CCR maakt duidelijk dat het begeleiden van bewoners de verantwoordelijkheid is van Tragel Zorg. Toch worden ouders regelmatig gevraagd de bewoners te begeleiden. De bestuurssecretaris neemt dit aandachtspunt mee. Deze vraag was al eerder onderwerp van gesprek. De RvT maakt duidelijk dat mogelijk het moment is aangebroken zaken te doen met andere partijen.
De CCR volgt de ontwikkelingen met aandacht.

 

CCR vergadering van 18/05
Algemene indruk van de raad is, dat de RvT erg positief is over de bestuurder en de algemene gang van zaken. De raad is verheugd over de toezegging van de bestuurder ten aanzien van de begroting voor 2016 en 2017 en de toezegging van de bestuurssecretaris ten aanzien van het Tragel Plus Pakket. Het Tragel Plus Pakket zal opnieuw onderwerp van gesprek zijn als meer bekend is over de tariefkorting 2017.

Modeshow
De randvoorwaarden organisatie modeshow waren mogelijk niet in orde. Tragel Zorg organiseert een modeshow, maar begeleidingsuren ( passen van kleding en de begeleiding naar en tijdens het evenement) moet door de ouders worden betaald. Kosten lopen hoog op. Het onderwerp heeft de aandacht van de raad.

Begeleiden van cliënten naar de dokter.

Er zijn signalen van onduidelijkheid over het begeleiden van cliënten naar de dokter. Tragel Zorg moet zorgen voor begeleiding. Er ligt een protocol. Een getekende intentieverklaring met alle zorginstellingen/ziekenhuizen. De regeling zou pro actief vanuit TZ (via de eerste begeleider) ook geïnitieerd kunnen worden. Het protocol blijkt niet voldoende naar beneden toe uitgerold te zijn. Het onderwerp heeft de aandacht van de raad