04 oktober 2016

CCR Highlights van 04-10-2016

Adviesaanvraag wijziging missie, kernwaarden motto en merknaam

Op de adviesaanvraag wijziging missie, kernwaarden, motto en merknaam zal tijdens de overlegvergadering van 19-10-2016 door de bestuurder een toelichting worden gegeven. De raad stelt zich kritisch op en adviseert na de overlegvergadering.

Tragel Plus pakket
Er ligt nog geen adviesaanvraag. Vooruitlopend op de adviesaanvraag neemt de raad de volgende aandachtspunten mee in de overlegvergadering van 19-10-2016. Schoonmaken, voeding en voetverzorging.

Conceptplan stadsboerderij buurthuis en bedrijf en kinderboerderij.
De conceptplannen stadsboerderij buurthuis en bedrijf liggen primair liggen bij de cluster cliëntenraad Tragel Werk(t). Vanzelfsprekend is de centrale raad bereid om mee te denken. Mw. Kouwijzer wijst de raad er op dat de cluster cliëntenraad Tragel Werk)t) zal ophouden te bestaan per 01-07-2017 en zal worden toegevoegd aan Wonen Terneuzen en Hulst. Vanwege de splitsing zal er mogelijk daadkracht verloren worden.

Ongevraagd advies cliëntensamenstelling (groepssamenstelling)
Door de raad werd een ongevraagd advies uitgebracht inzake de groepssamenstelling.  Dit ongevraagd advies zal besproken worden tijdens de overlegvergadering met bestuurder van 19-10-2-16. CZ stelt dat de zorg die deze zorgverzekeraar inkoopt veilige zorg moet zijn. Dit geldt voor WLZ cliënten als een verzekerd recht. De gemeenten kopen zorg in op basis van de WMO en Jeugdwet. Bij de WMO geldt dat veilige zorg geen verzekerd recht is. Hier is het compensatie beginsel van toepassing. De gemeenten worden verplicht mensen met een beperking te compenseren voor hun gebrek. CZ gaat regelmatig met de bestuurder in gesprek tijdens het bestuurlijk overleg tussen CZ en de bestuurder van Tragel Zorg. De veiligheid van de oorspronkelijk doelgroep moet veilig gesteld worden. Op welke criteria wordt er getoetst?  Op welke basis? Een nieuwe bewoner moet in de groep passen, dat is het belangrijkste criterium.

Evaluatie medezeggenschap, toelichting mevrouw Rottier/ mevrouw Kouwijzer
De raad verwacht de adviesaanvraag medio oktober. De structuur van de formele medezeggenschap zal naar verwachting ongewijzigd blijven;  huiskamergesprekken/werkoverleggen, cluster cliëntenraden, centrale raad. De leden van het bewonersplatform zijn bijeen geweest, maar nog niet officieel benoemd. De raad wacht de adviesaanvraag is benieuwd naar het voorstel.

Deelbegroting
Door de leden wordt gewezen op de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van het aanleveren en presenteren van de deelbegroting. Er is door de bestuurder toegezegd dat er tijdig en eenduidig zou worden aangeleverd. Bekend is dat de deelbegroting aangeleverd zal worden in uren i.p.v. bedragen. Onbekend wanneer de adviesaanvraag ten aanzien van de begroting aan de centrale raad zal worden voorgelegd. In februari 2016 zijn met de bestuurder afspraken gemaakt ten aanzien van het overschot. Toegezegd is, dat de raad kan en mag meepraten over het ontstane overschot. Die toezegging blijft bestaan. In de OV van 19-10 met de RvT zal de Q2 rapportage worden besproken en kan een mooie opstap worden gemaakt; de raad wil nu al meepraten over de besteding van het overschot. De knelpunten zijn er. Tijdens de OV zal tevens worden gewezen op de toezegging van de bestuurder om de deelbegroting op een eenduidige manier aan te leveren.  

Familiedag, toelichting mevrouw Rottier en mevrouw Kouwijzer
OP 12 november staat er een familiedag gepland. De uitnodigingen naar de cliëntvertegenwoordigers zijn verstuurd. De bestuurder en RVE managers zorg zijn uitgenodigd maar krijgt geen rol in het geheel. De clusterraadsleden zijn geïnformeerd en tevens uitgenodigd te participeren. De bedoeling is elke raad een stand te laten bemannen. Doel: kennismaking met de raden en cliëntvertegenwoordigers warm maken voor deelname in een raad.

Strategisch vastgoedplan
De raad heeft inhoudelijk geadviseerd. De bestuurder vermeldt in zijn definitief besluit, dat zowel de ondernemingsraad, als de centrale raad een positief advies heeft uitgebracht. Dit is incorrect. De bestuurder heeft bovendien niet alle aandachtspunten overgenomen. Daarom zal het onderwerp  worden geagendeerd voor de OV van 19-10-2016.

Nachtzorg
Mw. Rottier zal participeren in de klankbordgroep nachtzorg. Dhr. Linden heeft duidelijk gemaakt dat hij niet zal deelnemen. De start van de pilot binnen Wonen Hulst staat volgend jaar gepland, onbekend nog wanneer.

Regiobijeenkomst CZ 10 november.
De voorzitter en mogelijk de heer Collet zullen de regiobijeenkomst CZ op 10-11-2016 bijwonen.  

Forensische zorg
Is er duidelijk beleid op dit gebied? Een vraag naar aanleiding van de mogelijk uitbreiding forensische cliënten. De raad stelt forensische zorg aan de orde tijdens de eerstkomende overlegvergadering met de bestuurder.