03 mei 2016

CCR OV 03-05-2016/CCR vergadering 03-05-2016


Tussenstand evaluatie medezeggenschap
De inspiratiesessies, en vooral de bijeenkomsten medezeggenschap (waarvoor zowel cliënten als cliëntvertegenwoordigers waren uitgenodigd) hebben een aantal inzichten opgeleverd. De opgehaalde inzichten zijn door de werkgroep evaluatie medezeggenschap in samenwerking met Vilans geordend. In oktober zal er een voorstel ter advisering aan de Centrale Cliëntenraad worden voorgelegd. Start van de medezeggenschap in de nieuwe vorm zal naar verwachting per 1-1-2017. De CCR wacht de adviesaanvraag af.

Zelfstandige teams
De raad is voorzichtig positief, de leden delen enkele positieve ervaringen. Er wordt aandacht gevraagd voor de aanspreekcultuur. Tragel Zorg heeft twee jaren uitgetrokken voor de ontwikkeling van de teams.

Jaarrekening/jaarverslag 2015
Conform artikel 3 lid 1 van de WMCZ moet de zorgaanbieder de Centrale Cliëntenraad de gelegenheid geven advies te kunnen uitbrengen over elk voorgenomen besluit over de in dat artikel genoemde onderwerpen. Het vaststellen van de jaarrekening is op grond van artikel 3 lid 1g advies plichtig. Volgens artikel 3 lid 2 van de WMCZ moet dit advies op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Omdat de bestemming van het positieve saldo onherroepelijk is geworden, onthoudt de raad zich van advies over de jaarrekening 2015. Wel adviseert de raad ongevraagd om het geraamde positieve saldo 2016 toe te voegen aan de structurele middelen voor de directe zorgverlening en over de inzet van deze middelen te overleggen met de CCR en/of de clusterraden. De raad zal zich beraden over het voorgenomen besluit ten aanzien van de jaarrekening. Op 18 mei staat er een OV RVT gepland. Ook dan zal de jaarrekening en de reserveringen onderwerp van gesprek zijn.

Begroting 2017:
De bestuurder maakt duidelijk dat – nadat de beslissingen ten aanzien van de tariefkorting definitief bekend zijn geworden - dit meegenomen zal worden in de begroting van 2017. Indien noodzakelijk zal er uitstel worden gevraagd zodat er wijzigingen in de begroting aangebracht kunnen worden.

Risico´s:
Gedrag en ontwikkeling levert momenteel opnieuw een negatief financieel resultaat. Niet alle risico’s zijn verdwenen. Dit jaar is er door Tragel Zorg extra begroot voor Gedrag en Ontwikkeling. Eerder is met de bestuurder de afspraak gemaakt dat dit jaar de laatste keer zal zijn dat er een extra bedrag voor Gedrag en Ontwikkeling wordt begroot. De raad spreekt zijn zorgen uit ten aanzien van de doelgroep en dan in het bijzonder het ontbreken van een AVG en het niet kunnen bieden van voor de doelgroep noodzakelijke faciliteiten en behandelingen. Tragel Zorg wil de ambitie waarmaken en kwalitatief goede zorg leveren. Nu wordt er gekeken welke voorwaarden er nodig zijn om die ambitie waar te maken. De bestuurder maakt duidelijk dat dankzij het solide beleid van de vorige bestuurder Tragel Zorg in staat is nieuwbouw te plegen voor Hoevedreef Zuid. Er zal gebouwd worden vanuit het belang van de cliënt. IGZ heeft die voorwaarde gesteld ten aanzien van de huisvesting. In het slechtste geval zal de nieuwbouw uit eigen middelen betaald moeten worden.

Tweede risico
De verwachting is dat de overheid – net als in de ouderenzorg - vaste verhoudingen in de zorg zal loslaten. Er wordt gesproken binnen de VG sector over inzet van vouchers waar zorg voor kan worden ingekocht. Er zijn 600 ondernemers bijgekomen die zorg mogen leveren. Over deze nieuwe initiatieven wordt door de overheid positief gedacht; het zorgkantoor en de gemeenten willen nieuwe aanbieders de ruimte geven. Mogelijk zal Tragel Zorg om die reden het inkomstenniveau van nu, in 2017 niet meer kunnen halen. Hier zal in beleid en visie zodanig op geanticipeerd moeten worden dat de kleinere bedrijven rechtstreeks beconcurreerd kunnen worden. De Gemeente steunt het initiatief van Tragel Zorg om nieuwbouw te realiseren. Bij de nieuwbouw van Hoevedreef en de visie op Hoevedreef zal de raad betrokken worden.

Specialisten
Het werven van een psychiater blijkt bijzonder lastig te zijn voor alle partijen in Zeeland. Plan is gezamenlijk een psychiater te werven.
en samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere zorginstellingen op het gebied van een avg.

Managementletter
Desgevraagd maakt de bestuurder duidelijk dat het beleid is de managementletter intern te houden, het is geen openbaar stuk. Het verzoek om de managementletter toegestuurd te krijgen wordt om die reden afgewezen.

Financiële gegevens per cluster
De bestuurder maakt duidelijk dat er voor is gekozen de jaarrekening een samenvatting te laten zijn. In de Q1 rapportage zijn de resultaten per cluster weer opgenomen.

Notitie definitie informele en formele zorg
De CCR maakt uit het stuk op, dat Tragel Zorg de basiszorg blijft verzorgen en de extra’s door mantelzorgers en vrijwilligers moeten worden gedaan. Ook worden er extra’s verzorgd door inhuur van personeel door de cliëntvertegenwoordiger. Het is de bedoeling de mantelzorger structureel en blijvend in te zetten.
De jaarrekening laat zien dat de inhuur van begeleidingsuren fors is toegenomen. Er wordt door de raad verwezen naar het positieve resultaat; kan het tarief omlaag? Bestaat de mogelijkheid de extra´s, zoals bijvoorbeeld wandelen in het weekend, onder de basiszorg te laten vallen? De extra´s zijn samengevat in het Tragel Plus pakket. De CCR stelt dat het Tragel Plus Pakket dan zodanig aangepast zou kunnen worden dat bepaalde extra´s onder de basiszorg vallen. De bestuurder verwijst naar de mogelijke risico´s die Tragel Zorg boven het hoofd hangen. Vanaf 2017 zou er mogelijk structureel financiële ruimte gegeven kunnen worden aan inzet personeel, essentieel is dat de oplossing structureel moet zijn.

Nachtzorg, terugkoppeling
De vraag van de raad m.b.t. het niet consistent aansluiten van de dagdienst op de nachtdienst is door de bestuurssecretaris uit gezet. De bestuurssecretaris zegt toe hier op korte termijn op terug te komen.

ECD
De bestuurder hoopt voor de zomervakantie een voorgenomen besluit te kunnen nemen ten aanzien van het ECD. Enkele leden van de CCR waren tijdens de proeftuin (uittesten NEDAP/Plancare 2.0) aanwezig. De voorzitter maakt namens de raad duidelijk dat er een voorkeur is voor NEDAP.

Mededelingen manager Expertise Centrum
Proef elektronische medicatie verstrekking en andere zaken
Een pilot is gestart op 4 woongroepen. Het betreffen locaties op het Sterreterrein en Hulst. De voordelen van invoeren van elektronische medicatieverstrekking: terugdringen van de foutgevoeligheid. Het systeem levert managementinformatie op. Onder andere “vergeten medicatie” is hierin opgenomen. De raad heeft conform artikel 3.1.i van de Wmcz verzwaard adviesrecht op zaken die met veiligheid te maken hebben.

Wachtlijst voor mondzorg in Breda (naar aanleiding van een vraag van de raad), toelichting Wilma Tuenter
Drie donderdagen per maand is er in Clinge een arts van het Amphia Ziekenhuis aanwezig. Tragel Zorg constateerde dat er een wachtlijst is ontstaan. Cliënten uit Terneuzen en Oostburg moeten voor behandeling naar Clinge afreizen. Laatstgenoemde cliënten zullen gescreend worden. Voor 30 juni hoopt men een beeld te hebben van de situatie. Er zal een behandelplan worden opgemaakt voor de cliënten die gebruik van de tandarts. Samen met het Amphia Ziekenhuis is gekeken naar mogelijkheden om de situatie m.b.t. de wachttijden te verbeteren.
De CCR maakt duidelijk dat voor de meer serieuze behandelingen - waarvoor de cliënten onder narcose moeten worden gebracht - naar Breda moet afreizen. Daar zijn de wachtlijsten ontstaan en daar had de vraag van raad betrekking op. Manager Expertise Centrum zegt toe dit probleem onder te aandacht te zullen brengen. Er volgt een terugkoppeling.

Preventie mondzorg
Begeleiding zou zodanig geïnstrueerd moeten worden dat er geen onnodige schade aan de gebitten van de cliënten ontstaan. Manager Expertise Centrum maakt duidelijk dat er extra middelen zullen worden ingezet voor mondzorg. In samenwerking met de Tragel academie zal er training worden gegeven op de woningen op het gebied van mondhygiëne. Cliënten zijn vaak kwetsbaar door medicatiegebruik/vervuild speeksel. Manager Expertise neemt het aandachtspunt van de raad mee.

Pedicure:
De CCR maakt duidelijk dat bij onvoldoende aandacht voor voetverzorging problemen kunnen ontstaan. Manager Expertise Centrum maakt duidelijk dat voetverzorging valt onder adl (algemene dagelijkse levensbehoeften. In het Tragel Plus Pakket is opgenomen dat - als een cliënt door een huisarts naar de pedicure wordt verwezen – het kan het zijn dat de zorgverzekeraar de kosten (deels) vergoedt. Er wordt verwezen naar de zorgpolis. Extra voetverzorging op medische indicatie wordt door Tragel Zorg betaald. Is er geen indicatie dan draagt de cliënt de kosten zelf. De bestuurssecretaris heeft kosten pedicure al eerder als aandachtspunt meegenomen; er moet gekeken worden of dit binnen Tragel Zorg goed wordt toegepast. De Zorgadministratie brengt momenteel alles in kaart op verzoek van de raad. 

MDO
Manager Expertise Centrum maakt duidelijk dat er goede resultaten worden geboekt. Er zit groei in de inhoud. Mensen zitten goed voorbereid aan tafel. Als zaken tijdens een MDO worden besproken kan een probleem snel worden opgepakt/sneller worden uitgezocht. Niet enkel problemen m.b.t. pedicure of mondhygiëne maar ook andere zaken m.b.t. de behandeling. Het is belangrijk elkaar scherp te houden. De raad maakt duidelijk dat betere voorlichting binnen Tragel Zorg zou kunnen bijdragen aan een beter leven van de cliënt. Dit zal door manager Expertise Centrum bij de eerste begeleiders onder de aandacht worden gebracht.

Twee Psycholoog assistenten
Er zijn twee psycholoog assistenten geworven. Hiermee hoopt men de achterstand in diagnostiek op te kunnen lossen/aan diagnostiek kan dan (opnieuw) goed invulling worden gegeven, aldus de manager. De aanstelling van deze twee nieuwe psycholoog assistenten levert 8 uren tijdwinst op voor de gedragsdeskundigen.

Bereikbaarheid verpleegkundigen
De bereikbaarheid verpleegkundigen zal mogelijk worden ondergebracht bij de HAP (huisartsenpost). Daar zou ook de triage kunnen worden gedaan. Er loopt een onderzoek. De bereikbaarheidsdienst blijkt te belastend te zijn voor de verpleegkundigen. Samenwerking met de HAP lijkt een goede oplossing te zijn; de post is altijd bemenst, en er kan geëscaleerd worden naar de huisarts.

Rooster van aftreden/ het vertrek van dhr. Linden
Dhr. Linden heeft aangekondigd de Centrale Cliëntenraad en de Cluster Cliëntenraad per 1 -7 te zullen verlaten. Binnen de clusterraad wordt vervanging geregeld. De bestuurder stelt ten aanzien van het rooster van aftreden voor geen tussentijdse maatregelen te treffen. Na de zomer zal er meer duidelijkheid zijn over de uitkomsten van de evaluatie medezeggenschap. Rond de jaarwisseling zou men met de nieuwe vorm aan de slag moeten kunnen gaan. Na de zomer zal men met elkaar in discussie moeten gaan over de toekomstige structuur.

Ambtelijke ondersteuning
Nu de ambtelijk secretaris die de clustercliëntenraden ondersteund met ingang van 1 juni 2016 haar werkzaamheden neerlegt, ontstaat er een natuurlijk moment om knelpunten op te lossen en de ondersteuning weer op peil te brengen. De organisatie moet voor een goede ambtelijke ondersteuning zorgen. Het heeft de voorkeur van de bestuurder om een medewerker van Tragel volledig vrij te maken voor de ondersteuning van de cliëntenplatforms, de clusterraden en de Centrale Cliëntenraad. Voorwaarde is dat de ambtelijk secretaris een opleiding ambtelijk secretariaat cliëntmedezeggenschap heeft afgerond. Het LSR zal partner blijven voor de cliëntmedezeggenschap en de ambtelijk secretaris waar het gaat om advies, training en opleiding. Vanzelfsprekend zal er voor de aanstelling van de medewerker een selectieprocedure plaatsvinden. Voor de selectiecommissie zal een afgevaardigde van de clusterraden worden uitgenodigd. Het voorstel ten aanzien van de ondersteuning van de clusterraden zal worden voorgelegd aan de clusterraden.

Contactdag
Thema voor de contactdag is medezeggenschap. Er zullen een aantal onderwerpen meegenomen worden die zijdelings met het thema te maken hebben. Zoals de bemensing van de raden en ECD, de communicatie tussen de cliëntvertegenwoordiger en Tragel Zorg. Een datum wordt nog geprikt. Terugkoppeling volgt zo spoedig mogelijk.

Samenwerking Stichting Geever
De samenwerking met stichting Geever is geëvalueerd. Er wordt samen met betrokken organisaties gekeken naar een toekomstige invulling. Er zal door de afdeling Kwaliteit een memo worden voorgelegd ter informatie.

Broodmaaltijd
Het komt voor dat aan cliënten wordt gevraagd de inkopen voor de broodmaaltijd zelf te doen. Navraag heeft uitgewezen dat dit toegestaan is. Ook zou aan cliënten zijn gevraagd de inkopen te doen voor de avondmaaltijd. Voor de inkopen zou een vast bedrag staan. Het is onduidelijk of het wettelijk is toegestaan de cliënten te vragen ook de inkopen voor de warme maaltijd te doen. Dit zal worden nagegaan en op een later moment worden teruggekoppeld.

Module voeding
Enkele clusterraadsleden zijn uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst op 18-05.