26 mei 2015

 

Highlights CCR OV en CCR vergadering van 26-05-2015 OV 26-05-2015

Kennismaken nieuwe bestuurder/leden van de CCR
De nieuwe bestuurder heeft een achtergrond als arts en bedrijfskundige. Ruim twintig jaar is hij werkzaam in bestuurlijke functies, waarvan de meeste tijd in de ouderenzorg. De bestuurder is inhoudelijk bevlogen en zoekt de verbinding. Zijn doel is een gezamenlijke koers uit te zetten. Drie maanden (100 dagen) zullen worden uitgetrokken om de organisatie beter te leren kennen. De bestuurder kondigt werkbezoeken aan. De bestuurder zegt een beeld te hebben bij de problemen binnen de organisatie. In augustus zal er een conferentie worden georganiseerd met onder andere de RvT, OR, en CCR. Er zullen 4 a 5 hoofdthema’s worden aangeduid.

Vertegenwoordiging profielraden
Vertegenwoordigers vanuit de profielraden V&V, Tragel Werkt en Kind en Jeugd ontbreken. Dit was mede de reden waarom de overeenkomst samenwerking tussen CCR en RvB zal worden geëvalueerd. Van de werving zal een apart thema worden gemaakt.

Expertisecentrum
Het Expertisecentrum kent veel vacatures en heeft geen arts. De verbinding tussen het Expertisecentrum en Hoevedreef en ook de rest van de organisatie zijn onvoldoende aanwezig. De verwachte inspanningen zijn niet geleverd.

De samenwerking met de interimmanager van het Expertisecentrum is inmiddels beëindigd. Iom de RvT is Peter Nouwens (voormalig bestuurder van Prisma) gevraagd voorlopig de verantwoordelijkheid voor het Expertisecentrum op zich te nemen. Alle inzet is er nu op gericht om op zo kort mogelijke termijn de noodzakelijke resultaten te behalen. Het structureel invullen van de vacatures is er daar één van. De bestuurder verwacht dat zaken op korte termijn op te lossen zijn. Er is een vierpunten plan opgesteld voor het Expertise Centrum:
1. De taskforces Hoevedreef en Expertisecentrum zijn samengebracht
2. Vacatures moeten worden ingevuld (vaste manager, arts, gedragsdeskundige)
3. Een extern deskundige per direct inhuren (dit is inmiddels gebeurd)
4. De verantwoordelijkheden moeten duidelijk worden beschreven, knelpunten in beeld gebracht

Hoevedreef
De situatie op de Hoevedreef Zuid (en Brinkdreef) verbetert gestaag. De focus ligt nu nog op de vorming van teams die de juiste zorg aan deze complexe doelgroepen kunnen bieden. De cliëntvertegenwoordigers van deze locaties zijn voorzichtig positief, maar ook nog wantrouwend. De CCR wacht de resultaten af.

Kleine teams
Naar de mening van de nieuwe bestuurder zijn teams in staat zelf zaken goed te regelen, mits ze goed worden gefaciliteerd en gecoacht. Er zal een plan van aanpak worden gemaakt. De bedrijfsondersteuning (zoals PO en Financiën) moeten erop gericht zijn de teams te ondersteunen. De CCR vraagt aandacht voor de extra tijd die het zelf regelen van zaken de teams zal kosten. Tijd die dan niet besteed kan worden aan de cliënt. De bestuurder onderkent dit en verwijst naar de Carante Groep die er ervaring mee heeft.

Communicatie binnen Tragel Zorg
De CCR vraagt aandacht voor de toch nog gebrekkige manier van communiceren binnen Tragel Zorg. Tragel breed maar ook ten aanzien van woningen en dagbestedingslocaties naar cliënt vertegenwoordigers. De bestuurder geeft aan dat het instellen van kleine teams hier mogelijk positief aan kan bijdragen.

Financiële resultaten
De CCR geeft aan dat de informatie in de rapportage IGZ en de informatie in de management letter haaks staan op elkaar. Het ene rapport geeft aan dat er gestuurd moet worden op zorg en het andere op financiën. De bestuurder geeft aan dat het evenwicht er wel komt. Tragel Zorg heeft een maatschappelijk doel/geen winstoogmerk. Wat niet wegneemt dat er goed op de centen gelet moet worden. Het is nog onzeker of er leningen zullen worden afgesloten, het strategisch vastgoedplan moet nog besproken worden.

CCR vergadering MT
De bestuurder heeft een maatregel getroffen ten aanzien van het Management Team: de senior adviseurs zijn aan het team toegevoegd. Het MT bestaat uit 10 leden en een bestuurssecretaris. De CCR neemt een afwachtende houding aan.

8. Voordracht nieuw lid RvT / 9. Uitkomst gesprek 28/04
Aanvankelijk waren de meningen (leden CCR-leden RvT) over het uitvoeren van de procedure aanstellen nieuw lid RvT op bindende voordracht van de CCR verdeeld. Inmiddels is er een nieuw lid benoemd. Dit onderwerp zal geagendeerd worden voor het volgende overleg CCR-RVT. Benadrukt zal worden dat de CCR bij toekomstige voordrachten erop staat dat zaken conform regelgeving worden uitgevoerd. De kandidaat in kwestie is inmiddels benoemd. De CCR staat erop dat het recht van bindende voordracht gehandhaafd blijft. De CCR wil niet naar een situatie waar leden kunnen worden benoemd op basis van geaccrediteerd zijn.

10. Adviesaanvraag jaarrekening Er zal positief worden geadviseerd. Dhr. Lantsheer schrijft het advies.

11. CCR Jaarverslag 2014
Het jaarverslag wordt vastgesteld en zal op de website worden geplaatst.

Contactdag
Verslaglegging van de dag is geplaatst in de Tragelinfo. Ook de kritische noten zijn meegenomen. Binnenkort zal een aanvang worden gemaakt de contactdag van 2016 te organiseren.