12 mei 2014

Highlights CCR-vergadering d.d. 12 mei 2014.

 

A.    Evaluatie / nieuw voedingsbeleid.

De CCR-leden en clustercliëntenraadsleden met aandachtsgebied Voeding, kunnen zitting nemen in de evaluatiecommissie voeding van Tragel Zorg.           

 B.    Secretaris van de CCR.

M.i.v. 01 juli 2014 beëindigt dhr. Allaerts zijn lidmaatschap van de CCR. Daarmee komt ook een eind aan zijn functies: secretaris en vicevoorzitter van de CCR.

Dhr. van der Laan stelt zich kandidaat voor deze functies per 01 juli 2014. De CCR-leden verklaren zich hiermee unaniem akkoord. Met onmiddellijke ingang maakt dhr. v.d. Laan deel uit van het DB van de CCR.

 C.    Adviesaanvraag Meerjarenbeleidsplan (MJBP).

- Doordat meer een beroep gedaan gaat worden op mantelzorgers en vrijwilligers verwacht de CCR verdere ongelijkheid in de zorgverlening aan de cliënt. Immers niet alle cliënten beschikken over een gelijk inzetbare hoeveelheid aan uren van mantelzorgers/vrijwilligers.

- De CCR is bezorgd over de uitbreiding van de specialistische functies. Tragel Zorg dient eerst te beschikken over voldoende deskundige medewerkers.

- M.b.t. de cliëntprofielen is de CCR van mening dat de overgang van een cliënt naar een ander cliëntprofiel, en daarmee een andere groep, geleidelijk dient te verlopen.

- De vijf werkeenheden die voortvloeien uit de drie cliëntprofielen zijn een logische keuze volgens de CCR.

- Tragel Zorg wil verlieslijdende locaties stapsgewijs sluiten. De desbetreffende clustercliënten-raad wordt om advies gevraagd. De CCR ziet graag een goede onderbouwing voor sluiting en duidelijkheid over alternatieven.

- Voor zorgpersoneel is een afvloeiingsregeling opgenomen. De CCR meent dat ook onderzocht moet worden of dit mogelijk is voor personeel in de bedrijfsondersteuning.

Bovenstaande reacties worden meegenomen in het advies aan de RvB.

 

 

Highlights overlegvergadering d.d. 12 mei 2014.

 A.    Pilots Zelforganiserende Teams (ZOT’s)

Doelstelling van de ZOT’s is meer verantwoording bij de medewerkers te leggen.

De pilots worden geëvalueerd, hierbij zijn cliëntvertegenwoordigers, cliënten en medewerkers betrokken. Uiteindelijk moet duidelijk zijn welke ZOT-vormen al dan niet toegestaan worden. Evenals hoeveel ZOT-variaties binnen één cliëntprofiel.

De CCR is bevreesd dat meer tijd besteed wordt aan overleg en minder aan begeleiding van de cliënt. De RvB deelt mee dat er minder centrale regels komen. Daarnaast zoekt Tragel Zorg naar standaarden waarmee alle teams kunnen werken.

Gedurende de looptijd van de pilots zijn afspraken gemaakt over de medezeggenschapsvorm voor cliënten. De RvB zegt toe dat er een volwaardige medezeggenschapsvorm voor ZOT’s komt.

 B.    Adviesaanvraag Meerjarenbeleidsplan (MJPB)  

Bij Tragel Zorg zijn veel reacties binnengekomen over het mantelzorgers- en vrijwilligersbeleid.

De RvB roept mantelzorgers/vrijwilligers op naar vermogen mee te werken aan een goed leven voor de cliënten.