16 december 2013

Highlights CCR-vergadering d.d. 16 december 2013.

 

A.    Tragel info. 3-de editie 2013.

Hierin plaatst de CCR een artikel over de contactdag d.d. 09 november 2013 en wordt melding gemaakt van het feit dat cliëntenraden van Tragel Zorg op zoek zijn naar nieuwe leden. Dit laatste wordt ook op de website van Tragel Zorg geplaatst.

 

B.    Adviesaanvraag begroting 2014.

De CCR is niet overtuigd van het belang grote bedragen voor calamiteiten te reserveren. Deze financiën worden daarmee direct onttrokken aan de zorgverlening aan de cliënten. Er moet voor gewaakt worden dat er nog meer dan nu al het geval is, bezuinigd wordt op de zorgverlening.

 

C.    Verzwaard adviesaanvraag Tragel Plus Pakket 2014.

De CCR adviseert positief met de hiernavolgende bemerkingen.

Cliëntvertegenwoordigers en begeleiding op de woning worden door Tragel Zorg goed geïnformeerd over de mogelijkheid cliënten collectief via TZ te verzekeren bij CZ. Hierbij wordt ook vermeld dat cliënten met indicatie “verblijf en behandeling” géén tandartsverzekering of aanvullende verzekering nodig hebben. De kosten van wat onder deze verzekeringen valt, worden betaald vanuit de AWBZ.

Daarnaast adviseert de CCR bij verhuizing op verzoek van Tragel Zorg, een duidelijke raming te vermelden m.b.t. een gedeeltelijke terugbetaling van door de cliënt gemaakte kosten.

Tot slot brengt de CCR onder de aandacht dat de digitale hulpmiddelen nu niet toegankelijk zijn voor alle cliënten, i.v.m. de hoge prijzen.

 

Highlights Overlegvergadering d.d. 16 december 2013.

 

A.    Bijstelling regeerakkoord en actualiteiten.

De verwachting is dat een groot deel van de cliënten van Tjasker een beroep kunnen doen op de wet langdurige zorg i.p.v. op de wet jeugdzorg. Voorwaarde is een levenslange afhankelijkheid van deze cliënten van de AWBZ-zorg. Dit is ook afhankelijk van de indicatie van de cliënt.

Hoe dit uitpakt voor de cliënten die onder de WMO gaan vallen, is nu nog onduidelijk.

 

B.    Ontwikkelingen specialistische Zorg.

Beleid Tragel Zorg is externe inhuur van personeel terug te dringen.

Momenteel is er een goed aanbod van gespecialiseerd personeel en eigen medewerkers nemen de rol van Care-flex over. Tragel Zorg streeft naar een aantal specialistische medewerkers die vrij geroosterd kunnen worden en ingezet bij cliënten die extra begeleiding nodig hebben.

 

C.    Pilot zelforganiserende teams.

De CCR heeft de RvB schriftelijk zijn onrust kenbaar gemaakt m.b.t. een “medezeggenschaps-vacuüm” voor die woningen waar sprake is van een zelforganiserend team. De opzet was dat de zelforganiserende teams zelf met de clustercliëntenraden hierover afspraken zouden maken. Dat is helaas niet gebeurd. Gedurende de overgangsperiode valt medezeggenschap onder de verantwoording van de “oude” clustermanager. De RvB zegt toe dit met de clustermanagers te bespreken.