14 januari 2013

Centrale Cliëntenraad

 

 

Highlights CCR-vergadering d.d. 14 januari 2013

 

 

A. Huisartsenzorg voor alle cliënten van Tragel Zorg.

Het betreft hier de formalisering van een bestaande regeling waardoor efficiënter omgegaan wordt met de beschikbare tijd van de AVG. Gebleken is dat diverse cliëntvertegenwoordigers van mening zijn dat bij ziekte altijd de AVG ingeschakeld kan worden, ook wanneer de ziekte niet handicap gerelateerd is. Dit is niet het geval. Duidelijke communicatie hierover zou wenselijk zijn.

De CCR gaat akkoord met deze notitie huisartsenzorg voor alle cliënten van Tragel Zorg.

 

B. Verzwaard adviesaanvraag cliëntervaringsonderzoek Extramurale zorg

Overwegende dat:

- het doel van het onderzoek is informatie te verkrijgen waarmee de zorg en dienstverlening aan extramurale cliënten op cluster- en organisatieniveau kan worden verbeterd;

- Tragel Zorg gehouden is periodiek onderzoek te doen naar de ervaringen van cliënten betreffende zorg en dienstverlening;

- gekozen is het onderzoek uit te laten voeren door Bureau Buntinx Training & Consultancy, dat eerder het cliëntervaringsonderzoek 'wonen' heeft uitgevoerd en waarmee positieve ervaringen zijn opgedaan;

- de gehanteerde onderzoeksmethode evidence based is en opgenomen in de 'waaier van instrumenten' van het vernieuwde VGN Kwaliteitskader gehandicaptenzorg ('pijler 2b');

- de CCR nog zal worden betrokken bij de voorbereiding van het onderzoek door het bespreken van de te onderzoeken topics,

 

Adviseert de CCR positief over deze adviesaanvraag.

Dhr. Buntinx van Bureau Buntinx Training & Consultancy wordt uitgenodigd om op 11 februari 2013 van 18.00 tot 19.00 uur met de CCR in gesprek te gaan over het cliëntervaringsonderzoek extramurale zorg.

 

C. Verzwaard adviesaanvraag toezichtplan en gebruikersovereenkomst Zwembaden

De eis die gesteld wordt aan de toezichthouders in de "Overeenkomst gebruik zwembad", komt niet overeen met de eisen die genoemd worden in het "Toezichtplan zwemmen".

In het toezichtplan moet, naast een EHBO-diploma, ook voldaan worden aan: goede zwemvaardigheid en aantoonbaar voldoende kennis van basishulpverlening en geldende noodprocedures betreffende brand en ontruiming.

De CCR verleent positief advies onder vermelding van de hierboven omschreven aanscherping van eisen waaraan de toezichthouder moet voldoen, omdat gezien de cliëntengroep van Tragel zorg, er geen onveilige situaties bij het zwemmen mogen ontstaan.

 

D. Voortgang medezeggenschap TZ i.s.m. LSR

Tragel Zorg is met het LSR een nieuwe overeenkomst voor 2013 aangegaan.

Het LSR zal bij diverse onderdelen de medezeggenschap ondersteunen, zoals: Profielschets CR-lid, evaluatie werkwijze CCR, teambuilding, werkbezoek andere CCR-en, beeldvorming en PR en de ledenwerving. M.b.t. dit laatste kan ook Tragel Zorg hieraan bijdragen bijv. door de clustermanagers, die cliëntvertegenwoordigers persoonlijk gaan benaderen met het verzoek deel te nemen in de clustercliëntenraad. Daarna komt de stap naar vertegenwoordiging in de CCR.