09 januari 2012

Centrale Cliëntenraad

 

 

Highlights vergadering CCR d.d. 9 januari 2012

 

 

- De CCR heeft kennisgemaakt met mw. Slingenberg, klachtenbemiddeling, mw. Fruytier (intern) en dhr. Rijvers (extern), vertrouwenspersonen.

Afgesproken is om als CCR en als clustercliëntenraden regelmatig de klachtenprocedure en de vertrouwenspersonen naar voren te brengen. In nieuwsbrieven maar ook in bijeenkomsten.

 

- Organisatie cliëntenvakanties 2012

Het uitzoeken, regelen en uitvoeren van de vakanties wordt per 2012 uitbesteed aan een reisbureau. Alle cliënten en cliëntvertegenwoordigers worden over de nieuwe werkwijze geïnformeerd. Het grensbedrag is verhoogd van €999 naar €1499.

 

- Advies divisieontwikkeling/wijziging clusterindeling

De CCR gaat akkoord met de ontwikkeling per 1 januari 2012. Er komt nog een moment van wijziging op 1 april 2012.

 

- Vrijwilligersbeleid

Er vindt momenteel discussie plaats in de CCR over het wel of niet inzetten van medewerkers als vrijwilliger binnen het cluster waar zij werkzaam zijn. Advies over vrijwilligersbeleid staat nog op de agenda van de CCR.

 

- Deskundigheidsbevordering CCR en clusterraadsleden (en eventueel clustermanagers)

De ambtelijk secretaris gaat een bijeenkomst organiseren waar de LSR komt informeren over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de nieuwe Wet cliëntenrechten Zorg (Wcz). Uitnodiging volgt nog.